رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره
بانکداری اسلامی

رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره بانکداری اسلامی

فوریه 9, 2019 0 By edame

راجع تقلید راجع به سود بانک ها 34

2-3. فلسفه قرض در بانکداری بدون ربا 35
2-4. مراحل حذف ربا از سیستم بانکی 36
2-5. تقسیم بندی نظام بانکداری از نقطه نظر مبنای شیوه های عملیاتی و نحوه نظارت بر بانکها 37
2-5-1.شیو های عملیاتی نظام بانک داری اسلامی 37
2-5-1-1.مدل عملیاتی نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران 37
2-5-1-2. مدل عملیاتی بانک داری در سایر کشورهای اسلامی 38
2-5-2. مدل عملیاتی ربوی (سنتی) 39
2-5-3. نحوه نظارت برعملیات بانکی درایران و مقایسه باسایر کشورهای اسلامی وغیر اسلامی 39
2-6. مبادی اساسی بانکداری اسلامی و عقود و قرار دادهای رایج در شبکه بانکی ایران 40
2-6-1. پایه های اصلی بانکداری اسلامی 40
2-6-2.عقود و قرار دادها ی نظام بانکداری اسلامی 42
2-6-2-1.قرض الحسنه 42
2-6-2-2.مشارکت 42
2-6-2-3.مضاربه 43
2-6-2-4.فروش اقساطی(مواد-ماشین آلات-مسکن–کالای بادوام-خودرو) 43
2-6-2-5.سلف یا سلم 44
2-6-2-6.اجاره به شرط تملیک 44
2-6-2-7.مزارعه 45
2-6-2-8.مساقات 45
2-6-2-9.جعاله 46
2-6-2-10.استصناع 46
2-6-2-11.خرید دین 47
2-7. فعایتهای متعارف (قانونی) بانکها در بانکداری بدون ربا و مقایسه آنها با بانکداری ربوی (سنتی) 48
2-7-1.تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا 48
2-7-1-1.سپرده قرض الحسنه جاری 48
2-7-1-2.سپرده قرض الحسنه پس انداز 48
2-7-1-3.سپرده سرمایه گذاری مدت دار 49
2-7-2.تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا 50
2-7-2-1.ارائه تسهیلات بر پایه عقد قرض الحسنه 50
2-7-2-2. ارائه تسهیلات بر پایه عقود مبادله ای 51
2-7-2-3. ارائه تسهیلات بر پایه عقود مشارکتی 51
2-7-2-4. تخصیص منابع در جهت سرمایه گذاری های مستقیم 52
2-7-3.مدل تجهیز و تخصیص منابع در بانک داری سنتی (ربوی) 52
2-7-3-1. تجهیز منابع در بانکداری سنتی 52
2-7-3-2. تخصیص منابع در بانکداری سنتی 52
2-7-4.سایر خدمات بانکی 53
2-7-4-1.صدور ضمانت نامه بانکی 54
2-7-4-2.گشایش اعتبارات اسنادی (lc) 55
2-8.فعالیتهای غیر متعارف (غیر قانونی)بانک ها در بانکداری بدون ربا 56
2-8-1.بنگاه داری و شرکت داری 56
2-8-2.مزایده اموال و املاک مازاد توسط خود بانک 58
2-8-3.افزایش بی رویه وام دهی 58
2-8-4. ارائه تسهیلات مشروط برسپرده گذاری 59
2-8-5. قراردادهای یک جانبه و ناعادلانه بانکی 59
2-8-6. سایر فعالیت های غیر متعارف (غیر قانونی) 60
2-9.الگوهای عملیاتی با هدف اجرای واقعی بانکداری اسلامی 61
2-9-1.الگوهای تئوریک 62
2-9-2. الگوه های بانکداری اسلامی موجود در ایران 63
2-9-3.الگوهای بانکداری اسلامی موجود در سایر کشورهای اسلامی 64
3. جایگاه مرابحه در عملیات بانکی
3-1.موارد استفاده از مرابحه در عملیات بانکی 67
3-1-1. ارائه تسهیلات بانکی براساس قرارداد مرابحه 67
3-1-1-1. تسهیلات خرد 67
3-1-1-2. تسهیلات کلان 68
3-1-2. کارتهای اعتباری مرابحه و اعتبار در حساب جاری 68
3-1-2-1. تعاریف و مفاهیم 69
3-1-2-1-1. تعریف کارت اعتباری 69
3-1-2-1-2. تعریف و نحوه اعتباردهی در حساب جاری 70
3-1-2-1-3. تعریف و نحوه کارت اعتباری براساس عقد مرابحه 70
3-1-2-2. اجزاء تشکیل دهنده کارت اعتباری مرابحه 71

3-1-2-3. ساختار حقوقی کارت اعتباری مرابحه 71
3-1-2-4. معرفی انواع کارتهای اعتباری و بررسی مزایای کارت اعتباری مرابحه در مقایسه با سایر مدل‎های کارت اعتباری 72
3-1-2-4-1. کارت اعتباری براساس بیع العینه. 73
3-1-2-4-2. کارت اعتباری براساس تورّق. 73
3-1-2-4-3. کارت اعتباری براساس قرارداد اجاره. 74
3-1-2-4-4. کارت اعتباری براساس قرارداد قرض‎الحسنه. 74
3-1-2-4-5. کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه. 75
3-1-2-5. کارتهای بدهکاروکارتهای خریدنسیه مدت دار 76
3-1-3. اوراق بهادار مرابحه 77
3-1-3-1. تعریف اوراق بهادار (صکوک) 77
3-1-3-2. تعریف اوراق بهادار مرابحه 78
3-1-3-3. تعریف بازار اولیه 78
3-1-3-4. تعریف بازار ثانویه 79
3-1-3-5. موارد استفاده از اوراق مرابحه 79
3-1-3-6. ارکان ارواق مرابحه 79
3-1-3-7. مهمترین انواع اوراق بهادار مرابحه 80
3-2. تنازع و تشابه مرابحه با سایر عقود بانکی 83
3-2-1. مقایسه عقد مرابحه با عقد فروش اقساطی 83
3-2-2. مقایسه عقد مرابحه با سایر عقود بانکی 84
3-3. مزایا و معایب استفاده از قرارداد مرابحه در عملیات بانکی 85
3-3-1. مزایای استفاده از مرابحه در عملیات بانکی 85
3-3-1-1. مرابحه عقدی شرعی است 85
3-3-1-2. مرابحه راهکاری جهت کاهش تعدد بیش از حد عقود بانکی 86
3-3-1-3. مرابحه نقطه عطفی در تغییر روش اجرای خدمت متنوع بانکی 86
3-3-1-4. مرابحه مایه اقتراب نظام بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی بین‎المللی 87
3-3-1-5. مرابحه راهکاری جهت جلوگیری از صوری شدن معاملات 87
3-3-1-6.مرابحه ابزاری متناسب با اهداف و سلیقه‎های مشتریان 88
3-3-1-7. مرابحه پلی جهت اتصال تولیدکننده و مصرف کننده واقعی 89
3-3-1-8. مرابحه ابزاری جهت کاهش شبهه ربا 89
3-3-1-9. مرابحه ابزاری مالی جهت اشاعه فرهنگ اسلامی در کل کشورها 89
3-3-1-10.مرابحه ا بزاری برای پوشش ریسک‎های منحصربفرد بانکداری اسلامی 90
3-3-2.معایب واشکالات استفاده ازمرابحه درعملیات بانکی وراهکارهای آن 91
3-3-2-1. ریسک‎های مرابحه بانکی 91
3-3-2-2. شمولیت قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات 92
3-4. مرابحه ابزاری پیشنهادی جهت پوشش مشکلات پیش روی شبکه بانکی کشور 93
3-4-1. مطالبات معوق شبکه بانکی کشور 93
3-4-1-1. عدم ایجاد مطالبات جدید 94
3-4-1-2. وصول مطالبات معوق 94
3-4-2. سود گرایی بانکها 95
3-4-3. بدهی بانکها به بانک مرکزی 95
3-4-4. معضل مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز 96
3-4-5. بدهی دولت به بانکها 97
3-4-6. دارائی های مازاد بانکها 98
3-4-7. راه حل های پیشنهادی 98
3-5.موانع پیش روی اجرای مرابحه در نظام بانکی کشور 99
3-5-1. ایرادات شکلی و ماهوی منتقدین عقد مرابحه 99
3-5-2. چالشهای فقهی و حقوقی در اجرای قرارداد مرابحه 100
3-5-3. کمبود کادر آموزش دیده در نظام بانکی کشور 100
3-5-4. بروز نمودن مرابحه با نیازهای فعلی مشتریان 101
3-5-5. عدم تمایل نظام بانکی کشور به انجام مرابحه 101
نتایج 102
پیشنهادات 104


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منابع و مأخذ 106

چکیده
مرابحه یکی از انواع بیع میباشد. ساختار کلی وجزء جزء عقد مرابحه برمبنای فقه اسلامی طراحی گردیده است. این عقد فقهی، درمقایسه با سایرعقود، دارای امتیازات وقابلیت های بالقوه ای بوده که موجب جلب توجه مسئولین وتصمیم گیران نظام اقتصادی، بویژه بانکها گردیده است. این تحقیق براساس روش کتابخانه ای بنا گردیده است. هدف این پژوهش، بررسی وتحلیل راهکارها و کارکردهای عقد مرابحه درشبکه بانکی کشور خواهد بود. نظام بانکداری کشور، امروزه بامشکلات عدیده ای مواجه است که انتظار میرود، مرابحه بواسطه وسعت کاربردی که در خرید کالا وارائه خدمات دارد، پتانسیل خوبی درجهت رفع و یا حداقل تسهیل آن مسائل داشته باشد. البته این موضوع درگروی این است که دربانکها، مرابحه بصورت صحیح و واقعی ومتناسب با نیاز وسلیقه های مشتریان طراحی گردد. بنظرمیرسد، مرابحه علاوه براینکه توان خلق روشهای جدید در چالشهای پیش روی نظام بانکی را دارا است، بتواند مسیرنظام بانکی کشور را که مدتی است، به علل مختلف از چارچوب اسلامی منحرف گردیده، به سمت بانکداری اسلامی بازگرداند. هدف این است که با بیان شیوه های عملیاتی کنونی نظام بانکداری کشور و بررسی مشکلاتی ازجمله: صوری شدن معاملات بانکها با مشتریان، شبهه ربوی شدن عملیات بانکی و بطور کلی تضعیف جایگاه اخلاق مداری وعدالت محوری درشبکه بانکی کشور، مرابحه بعنوان ابزاری پیشنهادی معرفی گردد. پس ازآن کاربردهای مرابحه درشبکه بانکی ایران و سایر کشورها بیان و با مدل های اجرائی فعلی آن تطبیق داده شده ومقایسه گردد. مرابحه بادامنه وسیع عملی که علاوه برکالا در خدمات وعلاوه براعیان درمنافع وحقوق دارد، میتواند جایگزین مناسبی برای عمده عقود و قراردادهای مرسوم شبکه بانکی کشورگردد. لذا می‌بایست موانع احتمالی پیش روی اجرای عقد مرابحه درشبکه بانکی کشوربررسی وبهترین ومناسب‌ترین شکلی که این عقد درسیستم بانکی کاربرد خواهد داشت، نیز بررسی و تحلیل گردد.
واژگان کلیدی: بیع، ربا، مرابحه، عملیات بانکی، بانکداری اسلامی، بانکداری ربوی

مقدمه
الف) بیان مسئله:
یکی از مهمترین عقود معین فقهی، عقد بیع می‎باشد. این عقد از ابعاد مختلف دارای تقسیمات متعددی می‎باشد. یکی از شایع‎ترین آنها، تقسیم از لحاظ اعلام و عدم اعلام قیمت تمام شده مبیع از طرف بایع به مشتری می‎باشد. مرابحه یکی از انوع بیع بوده که یکی از موارد تقسیم بندی اخیر محسوب می‎گردد. به عبارتی مرابحه، یک نوع بیع بوده که در آن بایع و مشتری لازمست از رأس المال و سود معین معامله کاملاً مطلّع باشند. این شرط دارای آنچنان اهمیتی است که در صورت عدم رعایت آن مرابحه، محقق نگردیده و مشتری را دارای خیار فسخ معامله می‎نماید.
حال با توجه به تعریف مرابحه و شرط مهم آن مسأله این است که مرابحه در عملیات بانکی دارای چه کارکردها و کار ویژه هایی خواهد بود؟ آیا می‎توان از این عقد فقهی در قراردادهای بانکی نیز استفاده نمود؟ و در صورت مثبت بودن این عقد در نظام بانکداری چه کاربردهایی دارد؟ آیا بانکها نیازمند استفاده از این عقد می‎باشند؟ و در صورت پاسخ مثبت، آیا می‎بایست این عقد جایگزین برخی عقود متداول در شبکه بانکی گردد؟ و یا اینکه باید در کنار آنها قرار گرفته و فعالیت نماید؟ آیا تغییر شیوه عملیاتی نظام بانکداری به استفاده گسترده تراز مرابحه ضرورت دارد؟ چه مشکلات و چالشهایی در بانکها موجود است که استفاده از مرابحه به آنها پیشنهاد می‎گردد؟ آیا مرابحه توان رفع و یا حداقل تسهیل مسائل پیش روی نظام بانکداری را دارد؟ مرابحه از نظر فقهی و حقوقی ممکنست با چه چالشهایی مواجه باشد؟ و در صورت مثبت بودن، آیا این مشکلات برای بانکها و مشتریان دردسر ایجاد نخواهد نمود؟ آیا در حال حاضر مناسبترین راه حل جهت رفع مسائل نظام بانکی استفاده از مرابحه است؟ چگونه مرابحه می‎‏تواند این مشکلات را مرتفع نماید؟ و مرابحه چه امتیازات و قابلیت‎هایی در مقایسه با سایر عقود و قراردادهای بانکی دارد؟ موانع احتمالی سد راه اجرای مرابحه در نظام بانکداری چه مواردی می‏تواند باشد؟ و اینکه استفاده از مرابحه برای نظام بانکی و اقتصاد کشور چه دستاوردهایی خواهد داشت؟ دو مسئله مهم اینکه آیا بسترهای لازم و مناسب جهت استفاده از مرابحه در شبکه بانکی فراهم گردیده است؟ و آیا مرابحه یک راه حل و روش پیشنهادی است، یا اینکه یقیناً اهداف مورد نظر ما را برآورده خواهد کرد؟
ب) سؤالات تحقیق:
1- مرابحه دارای چه ویژگیها و چه نقاط قوتی در مقایسه با سایر عقود است؟
2- چه مشکلاتی پیشروی نظام بانکی کشور قرار دارد و با چه مسائلی دست و پنجه نرم می‎کند؟
3- مرابحه چگونه می‎تواند معضل نظام بانکداری کشور که تأثیر مستقیم در اقتصاد ملی دارد را رفع و یا تسهیل نماید؟
ج) فرضیات تحقیق:
1- مرابحه علاوه بر اینکه یک عقد فقهی می‌باشد، نسبت به سایر عقود دارای وسعت عمل و کاربرد بیشتری می‌باشد.
2- امروزه بانکها با مشکلات عدیده‌ای، از جمله مطالبات معوق، صوری شدن معاملات فی ما بین بانک و مشتریان و عدم مصرف صحیح منابع مواجه بوده که در حال حاضر مرابحه مناسبترین و بهترین گزینه در جهت رفع و یا حداقل تسهیل این مسائل می‌باشد
3- مرابحه از یک طرف، چارچوب نظام بانکداری که مدتی است از مسیر اسلامی خارج گردیده، به سمت بانکداری اسلامی باز می‌گرداند و از طرف دیگر دارای
پتانسیل مناسبی در