دانلود پایان نامه حقوق با موضوع
مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع مسئولیت کیفری

فوریه 9, 2019 0 By edame

5-سوالات تحقیق 5
6-فرضیه های تحقیق 5
7-پیشینیه علمی تحقیق 6
8-روش تحقیق 6
9- سازماندهی تحقیق 6

بخش دوم: تعاریف و مفاهیم
گفتاراول : مسئولیت 8
بند اول : مفهوم مسئولیت در لغت و اصطلاح 9
بند دوم : اقسام مسئولیت از نظر علم حقوق 12
بند سوم : مسئولیت مدنی 13

الف) مسئولیت قراردادی 13
ب) مسئولیت غیر قراردادی (مسئولیت مدنی به معنای اخص) 13
بند چهارم: مسئولیت کیفری 15
بند پنجم: تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی 16
بند ششم: ارکان مسئولیت مدنی 17
الف : وجود ضرر 19
ب: ارتکاب فعل زیانبار 20
ج:‌ رابطه سببیت 21
د) تقصیر 23
هـ : قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی 24
گفتار دوم: سدمعبر 27
بنداول : مفهوم لغوی واصطلاحی سد معبر 27
بنددوم :مصادیق سد معبر 29
بندسوم : سدمعبردرحقوق ایران 30
گفتارسوم: حریم 31
بند اول : مفهوم لغوی واصطلاحی حریم 32
بنددوم : حریم در فقه اهل سنت 35
بند سوم :حریم در فقه شیعه 37
بند چهارم : حریم در قانون مدنی 39
گفتارچهارم: ‌ حریم‌ در دکترین حقوقی‌ 43
بنداول : جایگاه بحث حریم دردیدگاه دانشمندان علم حقوق 45
بنددوم : حریم درنگاه قوانین حقوقی 47

بخش سوم: مصادیق سدمعبرومسئولیت های ناشی از آن
فصل اول: مصادیق سد معبر 50
مبحث اول : مصادیق مصرح درقوانین ایران 50
گفتار اول : سد معابر توسط دست فروشان 50
گفتاردوم : نصب دکه‌های غیرمجاز 52
بنداول : نقد و بررسی بهره وری ها 52
بند دوم:‌ جواز مشروط 52
بند سوم: عدم جواز مطلق 53
بند چهارم: ساخت سایه بان 54
الف: فقدان ضرر 54
ب: نصب سایه بان با فرض غصب مال دیگری 58
گفتارسوم : تخلیه نخاله 60
بنداول : تخلیه نخاله ها در حقوق ایران 61
گفتار چهارم : ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری 70
بند اول : در خصوص جمع آوری وسایل پای کار 71
بند دوم : دیوار کشی،پی کنی،حفر چاه وغیره برابر ماده 690 قانون مجازات اسلامی 71
بند سوم : بند 14 ماده 5 قانون شهرداریها 72
گفتار پنجم : توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز 72


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم : شوارع عمومی و احکام تکلیفی و وضعی 74
بند اول : استفاده غیرقانونی از شوارع عمومی 75
بند دوم: استفاده خطرساز 76
الف) حکم تکلیفی 77
ب) حکم وضعی 77
بند سوم: استفاده اختلال ساز 79
بند چهارم: ساخت مسجد درشوارع عمومی 78
بندپنجم: باز کردن درب به سطح معابر 79

بند ششم :‌حفاری در معابر 80
بند هفتم: خرید و فروش معابر 82
بندهشتم : اتراق کردن در معابر 83
بندنهم : ایجاد لغزندگی در معابر و مسئولیت های ناشی از آن 84
فصل دوم : مسئولیت های ناشی از سد معبردر فقه و حقوق 86
مبحث اول: بررسی فقهی سد معبر 86
گفتار اول : آرا فقهی علمای شیعه 86
گفتار دوم: بررسی حکم وضعی در سد معبر درفقه 88
بنداول: ضمان در سد معبر 89
بند دوم : استفتائات فقهی 94
بندسوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی 95
بندچهارم : خصوصیت گذرگاه های عمومی 96
بند پنجم: کاربری گذرگاه ها 97
گفتارسوم:‌ سد معبر از دیدگاه قانون 101
گفتار چهارم:‌ سد معبردر حقوق موضوعه ایران 101
بند اول : بررسی ضمان سد معبر از دیدگاه قانون 105
بنددوم : آثار حکم وضعی سد معبر 106
گفتارپنجم : اقدامات شهرداری ها 107
بند اول تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها 107
بنددوم :تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها 108
بندسوم : بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها 108
بندچهارم :ماده 85 قانون شهرداریها 108
بند پنجم : ماده 100 قانون شهرداری ها 109
بند ششم :آیین نامه اجرایی تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری 112

نتیجه گیری 117
پیشنهادها 118
منابع 120
چکیده لاتین 125
چکیده
معبر به معنی محل عبور می‌باشد و در معنای اصطلاحی به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود. معبر در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر فعل و ترک فعلی اطلاق می‌گردد که باعث مسدود شدن معابر عمومی می‌گردد به صورتی که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت غیرممکن گردد. هر فردی می تواند به طور مشروع تا جایی که عمل وی باعث اضرار به غیر نگردد از معابر عمومی استفاده نماید و در این ارتباط، قدرت عمومی می تواند از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. بر اساس قانون شهروندی، استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. شهرداری به موجب قانون وظیفه حفظ و نگهداری معابر را دارد به همین اندازه مسئولیت خسارات ناشی از عیب یا سد معبر را به عهده دارد. در جایی که شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت به دیگران شود رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیز ضرری است که به فرد وارد شده است. پس فقط اگر وجود رابطه سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده اثبات شود مسئولیت می‌تواند بر شخص حقیقی و یا حقوقی زیان زننده بار شود. در این پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران بررسی می شود.

کلمات کلیدی:
مسئولیت مدنی، معبر، سد معبر، خسارت، تقصیر

بخش اول
کلیات پژوهش

1- مقدمه

امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداری ها محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند. لیکن انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و ما هر روز شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می‌باشیم. چرا که به نظر می‌رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی‌باشد. از این رو اقتضاء می‌نماید که مسئله سد معبر در ایران که موضوع تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداریها می باشد. شهرداری موظف است راسأ به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.
برابر تبصره 1 بند 2 ماده 55 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها تمام معابر و شوارع و خیابان ها، پارک ها وباغ های عمومی ملک عمومی و در مالکیت شهرداری ها می باشد و استفاده از آنها برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند.

2- بیان مسئله
معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور می‌باشد و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می‌گردد، به طوری که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت، غیرممکن یا دشوار گردد. در این زمینه شناخت معبر و شناخت مصادیق انسداد آن بایستی مورد مطالعه دقیق قرار گیرد چون که مصادیق آن در قانون به صورت تمثیلی می باشد. در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. اصل 40 قانون اساسی ایران مقرر می دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در این بین شناخت مدعی و نحوه طرح دعوی و چگونگی مراجعه به مراجع صالحه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد که باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.
سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر
می‌توان از سد معابر توسط دست فروشان، نصب دکه‌های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکان های غیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند نام برد. این گونه تخلفات می‌تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پارک‌ها و باغهای عمومی را فراهم آورد.
امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات مبتلا به جوامع محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی، مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که مسئولان مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند. انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و در بسیاری از موارد شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می‌باشیم. به نظر می‌رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی‌باشد. از این رو اقتضاء دارد که مسئله سد معبر در ایران که موضوع تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد، با مطالعه دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

3- اهمیت وضرورت تحقیق
در مورد مسئولیت مدنی سد معبر می توان بیان نمود که شهرداری بنا بر نظریه خطر همان طور که از وجود مشاغل نفع می برد، به همین اندازه باید جبران ضرر وارده را هم بکند. برای مثال اگر شخصی برای شغلی بخواهد تابلویی نصب کند شهرداری برای نصب مقداری هزینه دریافت می کند. بنابراین اگر در اثر نصب آن تابلو به اشخاص خسارتی وارد شود شهرداری نیز مسئول هست برای اینکه همان طور که شهرداری از هزینه نفع برده است، به همان اندازه باید ضرر وارده را جبران کند. بنابراین در مورد آسیبی که وارد می شود با وجود ارکان مسئولیت که همان ضرر وارده فعل اضرار و رابطه سببی میان فعل و ضرر هم شخص مغازه دار و هم شهرداری با توجه به نظریه خطر مسئول جبران خسارت هستند و این خسارت میان آنها تقسیم می شود. در جایی که شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت به دیگران شود رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیزضرری است که به فرد وارد شده است. پس فقط وجود رابطه سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده باید اثبات شود.
پژوهشگر، احساس نیاز کرده که با بررسی سیر تقنینی، موضوع سد معبر در حقوق ایران، مسئولیت سد معبر و ضمانت های اجرایی قوانین مورد بحث در این پایان نامه را به مداقه بگذارد.

4- اهداف تحقیق
4-1- هدف کلی
مسئولیت ناشی از سد معبر در حقوق ایران هدف کلی این تحقیق است.

4-2- اهداف فرعی
بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران
بررسی قوانین حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران
بررسی ضمانت های اجرای ناشی از جلوگیری سد معبر در حقوق ایران

5- سؤالات تحقیق
1- مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر چگونه تعیین می شود؟
2- قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران کدام است؟
3- ضمانت های اجرای ناشی از فعل سد معبر در حقوق ایران به چه صورت است؟

6- فرضیه های تحقیق
1- اصولاً مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر، در قوانین حقوقی ایران بر مبنای تقصیر است.
2- اصولاً قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران، قانون مدنی، و قانون مسئولیت مدنی است.
3- اصولاً ضمانت های ناشی از فعل سد معبر در حقوق ایران، همانا ضمانت اجرای کلی موجود در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی است.
7- پیشینه علمی تحقیق
به نظر می رسد این پایان نامه به صورت مبسوط در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر تحقیق مستقلی انجام نشده است، از این رو پایان نامه حاضر می تواند دارای جنبه نواوری می باشد.

8- روش تحقیق
در این پایان نامه، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب گردآوری می شود. سپس مطالب مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. لذا روش تحقیق، روش توصیفی تحلیلی است.