– کرایه حمل و نقل تعادلی چیست؟پایان نامه تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک

– کرایه حمل و نقل تعادلی چیست؟پایان نامه تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک

ژانویه 9, 2019 Off By edame

– کرایه حمل و نقل تعادلی چیست؟[1]
در وضعیت موجود تورم در جامعه به دلیل عدم تعادل بین شرکت های حمل و نفل و تولیدی         می باشد زیرا از یکطرف افزایش کرایه بار ناشی از پارامترهای موجود مانند افزایش قیمت سوخت و مسافت و ساعت و نوع جاده موجب عدم رضایت شرکت های تولیدی می شوند و بهانه ای برای افزایش قیمت محصولات دارند و پارامترهای موجود وجه اشتراکی بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل ندارند لذا نیاز به کرایه تعادلی[2] در حمل و نقل می باشد.
به منظور تعیین کرایه مناسبی که بتواند تعادل بین شرکت های حمل و نقل و تولیدی (خدماتی) ایجاد نماید کرایه تعادلی باعث می شود افت و خیز قیمت کرایه بر اساس پارامترهای مطلوب باشد و بر اساس پارامترهای موجود نباشد زیرا پارامترهای موجود در ایجاد تعادل بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل توانمند نمی باشند و کرایه تعادلی مانند دو کفه ترازو بین حمل و نقل و تولید تعادل ایجاد می کند.
کرایه تعادلی منجر به این می شود که شرکت های تولیدی بهانه ای جهت افزایش قیمت محصولات ندارند زیرا تحویل مناسب و سالم بار تولید و خدمات بیشتر می شود و مشری ها بیشتر می شوند و از طرفی شرکت های حمل و نقل به علت تحویل به موقع و سالم بار (کرایه بر اساس وظیفه ) و افزایش کرایه بیشتر می توانند هزینه های حمل و نقل را مهار کنند و شرکت های حمل و نقل از ورشکستگی نجات یابند.
2-3- نظریه دانشمندان:
(اسمال و وندندر2007)[3] درمقاله ای تحت عنوان روند بلند مدت تقاضای حمل و نقل، کشش پذیری قیمت سوخت و چشم انداز نفت برای سیاست حمل ونقل به بررسی اثر قیمت های انرژی بر تقاضای حمل و نقل ایالات متحده آمریکا برای سال های 1996- 2004 پرداختند. وی تغییرات مصرف سوخت در حمل ونقل جاده ای برای هر فرد (بزرگسالان) را ناشی از سه عامل تغییرات میزان سفر،  تغییرات موجودی وسیله نقلیه، تغییرات فراوانی متوسط سوخت وسایل نقلیه می داند. میزان سفر بزرگسالان در هر مایل راتابع خطی از قیمت سوخت، اثر تقابلی قیمت سوخت و درآمد شهری، اثر تقابلی قیمت و جمعیت شهری و تابع غیرخطی از هزینه سوخت در هرمایل در نظر گرفته است.  نتایج به دست آمده نشان می دهد در اثر درآمد نسبت به قیمت سوخت تاثیر بیشتری بر میزان سفر دارد،  لیکن هزینه سوخت تاثیر معنی داری برمیزان سفر ندارد.
نتایج مطالعه (عزتی و عاقلی کهنه شیری، 2005) نشان می دهد که تقاضای حمل بار نسبت به فاصله بین مبدا و مقصد بارگیری بی کشش است.
(فرشاد، 2004)[4] در مطالعه ای شدت مصرف انرژی بخش حمل و نقل زمینی و ریلی برآورد و مقایسه کرده است. براساس محاسبات انجام شده، شدت مصرف سوخت جاده و راه آهن برای سال های 1374– 1378 به ترتیب 4/9، 13/6 خواهد بود که نشان می دهد میزان مصرف سوخت در حمل به شیوه جاده ای 53/1 برابر مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی است. همچنین حمل ونقل ریلی در بخش باری یک سوم حمل ونقل زمین سوخت مصرف می کند.
– محسن ذوقی، کامران رحیم اف و مهدی علیپور و اوسری می گویند:
امروزه رشد اقتصادی کشورها برپایه رشد شبکه های حمل و نقل استورا است. در این میان نقش پارامترهای دخیل در ارزش تمام شده جابه جایی و رابطه آنها با اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.رابطه بین هزینه و کرایه و قیمت تمام شده، جابه جایی کالا باتوجه به افزایش قیمت سوخت در کشور از جمله موضوعات درگیر در اقتصاد حمل و نقل می باشد.
لئون اقتصاددان معروف اظهارمی دارد: “حمل و نقل شالوده تمام فعالیت های انسانی است. ارمغان این بخش برای نوع بشر، دستیابی به زندگی بهتر و شایسته تر در سایه امنیت، رشد و بالندگی بیشتر در سایه روابط انسانی آسان تر و شرایط کار و تجارت باصرفه تر است.
درجه ارتقا و اعتلای جوامع امروزی با معیارهای ارقام توسعه بخش حمل ونقل ومیزان بهره وری افراد جامعه از امکانات و تسهیلات این بخش سنجیده می شود و درصد مقایسه ای اعتبارات جذب شده در این بخش از اقلام مشخصه تعالی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ملت ها به شمار می آید.
سید محمد علی کفایی وحسین صبوری کارخانه می گویند:”بنزین و گازوئیل از مهمترین نهاده های بخش حمل ونقل محسوب می شوند. آمارها نشان می دهد مصرف این فرآورده ها در ایران بیشتر از متوسط جهانی است. یکی از سیاست های پیشنهادی برای اصلاح مصرف سوخت، سیاست قیمتی است و لذا تاثیر تورمی اجرای سیاست های قیمتی برپخش حمل ونقل جاده ای کشور و نیز برتورم کل اقتصاد است. به این منظور از جدول داده- ستانده 1380 مرکز آمار ایران و تحت سه سناریوی مختلف (افزایش 200 درصد قیمت بنزین، افزایش 200 درصد قیمت گازوئیل، افزایش همزمان 200 درصد هردو) استفاده می شود.
یافته های حاکی ازآن است که در سناریوی اول تورم حمل و نقل جاده ای بار و مسافر به ترتیب 6 و 9 درصد و سطح عمومی قیمت ها نیز 3/4 درصد افزایش می یابند در سناریوی دوم در دو زیر بخش جاده ای بار و مسافر 2/4 و 5/4 درصد و تورم کل کشور هم 2/2 درصد زیاد می شود. بالاخره در سناریوی سوم زیر بخش های جاده ای بارو مسافر به ترتیب با تورمی معادل 2/10 و 5/13 درصد و کل کشور نیز با تورم 5/6 درصد روبرو می شوند.
دکتر مهین فخوری کارشناس حمل ونقل: حمل و نقل چند وجهی را رکن اساسی تجارت بین المللی و عامل توسعه اقتصادی عنوان کرد و برای حمل و نقل کالا درقرن 21 دیگر حمل ونقل سنتی یک جانبه کفایت نمی کند چراکه امروزه حمل ونقل لجستیک و مبدا تا مقصد مطرح است و حمل ونقل یک وجهی جوابگو نیست و صاحبان کالاهم تمایل دارند تا برای حمل کالایشان بایک نفر قرارداد داشته باشند ویک شرکت مسئولیت حمل ونقل کالای آنان را برعهده بگیرند. بنابراین تا­­زمانی که تجارت وجود دارد و صادرات و واردات جریان دارد و حمل ونقل بین المللی رایج است، حمل ونقل چند وجهی هم ادامه خواهد داشت.
[1]. Offic OF Economics Workking Paper No.2009-10-A
[2]. trade off
[3]. vandender and small, 2007
[4]. Farshad, 2004