کمی صحیح، مناسب بودن آن برای جداسازی گونه‌های غیر فرار یا ناپایدار گرمایی، و مهم‌تر از همه، کاربرد گسترده‌ی آن برای موادی که در صنعت، زمینه‌های مختلف علوم و جامعه از اهمیت زیادی برخوردارند، عنوان کرد (۳۲).
امروزه HPLC کاربردهای فراوانی دارد و در سال‌های اخیر مطالعات بسیاری در زمینه‌ی جداسازی و تعیین مقدار گروه‌های مختلف دارویی

Leave a Reply