دانلود پایان نامه

است.

شکل (۲-۸). شمایی از یک دستگاه HPLC
همان طور که از شکل پیداست یک دستگاه HPLC دارای بخش‌های زیر است:
۱. مخزن فاز متحرک
۲. پمپ
۳. محل تزریق نمونه
۴. ستون کروماتوگرافی
۵. دماپای ستون
۶. آشکارساز (۲۶).

۲-۲-۱-۲-۱. مخزن فاز متحرک
با توجه به تحقیقات Skoog در کتاب اصول تجزیه دستگاهی، یک دستگاه جدید HPLC، به یک و یا

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع ۲-۲-۱-۲.، آنالیزی، بالا،، سازنده‌ی