با کارایی بالا، چهار نوع اصلی کروماتوگرافی که در آنها فاز متحرک یک مایع است را این گونه معرفی کرد (۲۸):
(۱) کروماتوگرافی تقسیمی: کروماتوگرافی تقسیمی در بین چهار روش کروماتوگرافی مایع، بیشتر از همه به کار برده شده است. در گذشته اکثر کاربردها به ترکیبات غیر یونی، قطبی با وزن مولکولی کم و یا متوسط (معمولاً کمتر از ۳۰۰۰) مربوط بوده

Leave a Reply