زیست شیمیایی
آمینواسیدها، پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها، لیپیدها
شیمی قانونی
داروها، مواد سمی، الکل، خون، مواد مخدر
طب بالینی
اسیدهای صفراوی، متابولیت‌های دارویی، استخراج اوره، استروژن‌ها

(۲) کروماتوگرافی جذب سطحی یا مایع- جامد: یک مشخصه‌ی ویژه‌ی کروماتوگرافی جذب سطحی که سایر روش‌ها آن را ندارند، توانایی آن در تمایز

Leave a Reply