پایان نامه رایگان با موضوع جویبار، (همان/، (فرخی، جوی

شد
خبرت هست که دی گم شد و تابستان شد
(همان/ 320)
ج
جوی
رود کوچک، نهر. (دهخدا، 1377، ذیل واژه جوی)

شکل 4-19- جوی

مسجد آدینه و عالی منار میمنه
سد رود شور بار و جوی آب نوسراب
(فرخی ، 1385 ، 8)
آب در جوی ز باران بهاری و ز سیل
همچنان گشت که با سرخ می آمیخته شیر
(همان/ 185)

این باغ و راغ ملکت نوروز ماه بود
این کوه و کوهپایه و این جوی و جویبار
جویش پر از صنوبر و کوهش پر از سمن
راغش پر از بنفشه و باغش پر از بهار
(منوچهری ، 1375 ، 39)

خوش می‌روی درکوی ما خوش می‌خرامی سوی ما
خوش می‌جهی درجوی ما ای جوی وای جویای ما
(مولوی،1367 ، 62)
جان چو سوی وطن رود آب به جوی من رود
تا سوی گولخن رود طبع خسیس ژاژخا
(همان/ 69)

صد جوی آب بسته‌ام از دیده بر کنار
بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت
(حافظ، 1362، 200)
بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی
خاصه اکنون که صبا مژده فروردین داد
(همان/232 )
جویبار
جوی بزرگی که از جوی های کوچک تشکیل شده باشد. (معین، 1371، ذیل واژه جویبار)

شکل 4-20- جویبار
بامدادان بوی فردوس برین آید همی
از در باغ و در راغ و زکوه و جویبار
(فرخی ، 1385 ، 108)
تو سر و جویباری تو لاله بهاری
تو یار غمگساری تو حور دلربایی
(همان/ 361)

نافه مشکست هرچ آن بنگری در بوستان
دانه درست هرچ آن بنگری در جویبار
(منوچهری ، 1375 ، 36)
این باغ و راغ ملکت نوروز ماه بود
این کوه و کوهپایه و این جوی و جویبار
(همان/39)

ما را به مشک و خم و سبوها قرار نیست
ما را کشان کنید سوی جویبار ما
(مولوی،1367 ، 69)
میان شوره خاک نفس جز وی
به هر سویی درختی جویباری
(همان/ 69)

یا رب به وقت گل گنه بنده عفو کن
وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش
(حافظ، 1362، 124)
قد تو تا بشد از جویبار دیده من
به جای سرو جز آب روان نمی‌بینم
(همان/ 990 )
چ
چشمه
جایی که آب از زمین بیرون می آید. (معین، 1371، ذیل واژه چشمه)

شکل 4-21- چشمه

بباغی درو سایه شاخ طوبی
بباغی درو چشمه آب کوثر
(فرخی ، 1385 ، 54)
چوچشم شوخ همه چشمه های او بی آب
چو قول سفله همی کشتهای او بی بر
(همان/67)

آبش همه از کوثر و از چشمه