تشکیل می دهند. این مواد دارای خواص ساختاری، مکانیکی و الکتریکی فوق العاده هستند که ناشی از استحکام ویژه پیوند های کربنی وتقارن استوانه ای آنهاست. خواص منحصر به فرد و استحکام کششی خوب از یک جنبه و ویژگی اسکلتی نانولوله ها (کربن ماده ای است کم وزن، بسیار پایدار و ساده جهت انجام فرایند ها که تولید آن نسبت به فلزات ارزان تر است) در

Leave a Reply