اورانژ…………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
نمودار(۴-۸) معادله خطی شده موریس – وبر برای حذف رنگ متیل اورانژ………………………….۷۳
نمودار(۴-۹)معادله خطی شده شبه درجه یک برای حذف رنک متیل

Leave a Reply