دانلود پایان نامه

مختلف………………..۶۹
نمودار(۴-۶):منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ نسبت به جرم جاذب………………………..۷۰
نمودار(۴-۷)منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ بر حسب غلظت اولیه رنگ متیل

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درموردنفقه، شخص ثالث، ضمن عقد