دهه گذشته موجب تحقیقات مهمی در زمینه ی کارایی، ساختار اتمی، الکترونی و روش های تولید آنها شده است.می توان گفت دلیل این علاقه ویژه به نانولوله ها به علت ساختار منحصر به فرد آنهاست.

شکل ۱-۳) نمایی از چگونگی دگرگونی گرافیت و تبدیل شدن به نانولوله کربنی.

۱-۳-۱) شکل های مختلف نانولوله
یک CNT

Leave a Reply