کربنی

ساختارهای کربنی دارای شکل های مختلفی از جمله الماس و گرافیت می باشد.

شکل ۱-۲) شبکه کریستالی الماس(a)وساختارکریستالی گرافیت(b).

ساختار نانولوله های کربنی را می توان شکل دگرگون شده ی گرافیت تصور کرد. در گرافیت لایه های بسیار زیاد اتم های کربن در شکل شش ضلعی به هم متصل بوده و ورقه های سطحی را

Leave a Reply