دانلود پایان نامه

یکسان، ساختار متفاوتی داشته باشند، اگرچه منحصرأ از اتم های کربن تشکیل شده باشد. اتم های کربن روی سطح نانولوله ها همگی دارای ساختار شش ضلعی بوده بسته به چگونگی لوله کردن ورقه شش ضلعی، سه ساختار مختلف ایجاد می شود. یک CNT را با بردار (m, n) توصیف می کنند، که m و n اعداد صحیح هستند[۲].m=0 یک نانولوله ی زیگ زاگ را توصیف می کند، که

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره a، Ils، ont، cartes.