موادی که حداقل یکی از ابعاد آن کوچک تر از ۱۰۰ نانومتر باشد گفته می شود.
در مجموع فن آوری نانو شامل سه مرحله است:
۱. طراحی مهندسی ساختار ها در سطح اتم
۲. ترکیب این ساختار ها و تبدیل آنها به مواد جدید با ساختار نانو با خصوصیات ویژه.
۳. ترکیب این گونه مواد و تبدیل آنها به ابزار های سودمند.
انتظار می رود که نانوتکنولوژی

Leave a Reply