دانلود پایان نامه

FTIR از کامپوزیتPPY/PVA…………………………………………………….63
شکل (۴-۱) شکل تصویر SEM برای جاذب پلی پیرول ……………………………………………..۶۶
شکل( ۴-۲) تصویر SEM برای کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل با بزرگنمایی های

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های شبکه های اجتماعی، رضایت کاربران، شبکه اجتماعی