FTIR از کامپوزیتPPY/PVA…………………………………………………….63
شکل (۴-۱) شکل تصویر SEM برای جاذب پلی پیرول ……………………………………………..۶۶
شکل( ۴-۲) تصویر SEM برای کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل با بزرگنمایی های

Leave a Reply