اورانژ………………………….۷۴
نمودار(۴-۱۰) معادله خطی شده شبه درجه دوم برای حذف رنگ متیل اورانژ……………………….۷۵
نمودار(۴-۱۱)ایزوترم لانگ مویر…………………………………………………………………………………..۷۶
نمودار(۴-۱۲)ایزوترم

Leave a Reply