پایان نامه درمورد
آموزش مهارت، سلامت روان، گروه کنترل، دانش آموزان دختر

پایان نامه درمورد آموزش مهارت، سلامت روان، گروه کنترل، دانش آموزان دختر

دسامبر 29, 2018 0 By edame

نمرات بالاتر از آن نشان دهند? سطح جرأتمندی بالا و نمرات پایین تر نشان دهند? سطح جرأت مندی پایین می باشد.

3-5-5- دستورالعمل و برنام? آموزش مهارت های ارتباطی
این مهارت ها شامل سه دسته از مهارت های زندگی هستند که بیشتر به عنوان مهارت های ارتباطی شناخته می شوند، این مهارت ها عبارتند از:
1- برنام? آموزش مهارت حل مسأله
2- برنام? آموزش مهارت حل تعارض بین فردی
3- برنام? آموزش ابزار وجود یا جرأت آموزی
هر کدام از این مهارت ها به صورت 5 جلس? دو ساعته برگزار گردید و دستور کار هر جلسه شامل این موارد بود:
– سوالاتی برای بحث گروهی
– تکلیف جلسه
لازم به توضیح می باشد که سازمان جهانی بهداشت ،مهارت های زندگی را مبتنی بر نظریه های یادگیری اجتماعی بندورا می داند ( ناصری و نیکپور،1383) و به همین جهت مخاطبین
درجریان یادگیری و آموزش، فعالانه به امر یادگیری مهارت ها می پردازند ،یعنی جلسات کارگاه به شیوه ای فعال و مشارکتی توسط پژوهشگر و یکی از مشاورین مدرسه اداره شده و بر انجام تکالیف در جلسه و در فاصله جلسات به منظور تغییر نگرش و بینش افراد تأکید صورت گرفته است.

روش جمع آموری اطلاعات:
به علت کمبود وقت من در سر کلاسهای مهارتی زندگی و ارتباطی شرکت کردم یعنی سر کلاسهای یکی از استادنم حضور پیدا کردم و آزمون 90scl را قبل از شروع کلاسها از کسانی که در این کلاسها شرکت کرده بودند گرفته شد و بعد از چند هفته که پایان کلاسها بود نیز آموزنی گرفته شد و این نتایج را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادم تا ببینم کلاسهای مهارتهای زندگی و ارتباطی چه تاثیری در رفتار این مراجعین داشته.

در این فصل با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی فرضیه های تحقیق مورد آموزن
قرار می گیرد .

4-1- فراوانی گروه ها
در این پژوهش تعداد 60 نفر از دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان که جهت حل مشکلات خود به مشاور مدرسه مراجعه کرده بودند، انتخاب شده و به روش تصادفی در دو گروه 30 نفری گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند که فراوانی گروه های مورد مطالعه در جدول 4-1 ارائه شده است.

جدول 4-1- جدول فراوانی گروه آزمایش و کنترل

فراوانی راهنمایی
فراوانی متوسطه
جمع
گروه آزمایش
15
15
30
گروه کنترل
15
15
30
جمع
30
30
60

چنانچه جدول4-1 نشان می دهد هر گروه شامل 30 دانش آموز است که 15 نفر از مقطع سوم راهنمایی و 15 نفر از مقطع متوسطه می باشد.

4-2-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق
الف)آمار توصیفی
– میانگین ، انحراف استاندارد، دامنه ، حداقل و حداکثر نمرات نمونه مورد بررسی در پیش آزمون پرسشنامهSCL-90-R در جدول 4-2 و نمرات آزمودنی ها در پس آزمون این پرسشنامه در جدول 4-3 نشان داده شده است.

جدول 4-2- میانگین ،انحراف استاندارد، دامنه ،حداقل و حداکثر نمرات آزمودنیها در پیش آزمون
مقیاس SCL-90_R(N=60)

جسمانی کردن
وسواس
افسردگی
حساسیت بین فردی
اضطراب
پرخاشگری
ترس مرضی
پارانوئید
روانپریشی
شاخص مرضی
میانگین
18/4
9/21
12/30
38/18
67/23
93/10
74/9
12/12
7/16
3/175
انحراف معیار
7/38
98/5
06/8
79/5
16/7
53/4
93/4
07/4
4/6
5/45
دامنه
33
31
40
26
35
23
20
19
30
237
حداقل
2
4
4
4
4
1
0
2
1
37
حداکثر
35
35
44
30
39
24
20
21
31
274

جدول 4-3- میانگین ، انحراف معیار ، دامنه ، حداقل وحداکثر نمرات آزمودنی ها در پس آزمودن
مقیاس SCL-90_R (60=N)

جسمانی کردن
وسواس
افسردگی
حساسیت بین فردی
اضطراب
پرخاشگری
ترس مرضی
پارانوئید
روانپریشی
شاخص مرضی
میانگین
53/15
57/17
1/24
72/14
48/19
5/8
4/8
05/10
6/13
7/142
انحراف معیار
31/7
66/6
06/9
62/5
42/7
69/4
46/4
98/3
7/6
19/53
دامنه
30
30
38
24
31
21
20
18
29
227
حداقل
3
2
4
3
3
1
0
2
1
28
حداکثر
33
32
42
27
34
22
20
20
30
255

مقایسه نمرات افراد در پیش آزمون و پس آزمون نشان می دهد که میانگین نمرات افراد در شاخص مرضی از 3/175 به 7/142 کاهش یافته و این کاهش در اغلب مقیاس های بالینی کم و بیش مشاهده می شود.

– میانگین ، انحراف معیار،دامنه،حداقل و حداکثر نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون مقیاس شیو? حل مسئله در جدول 4-4 ونمرات آزمودنی ها در پس آزمون این مقیاس در جدول 4-5 ارائه شده است.

جدول 4-4- نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون مقیاس شیوه حل مسأله

درماندگی
مهارگری
خلاقیت
اعتماد
اجتناب
روی آورد
سبک سازنده
سبک غیر سازنده
میانگین
85/4
18/5
7/3
98/1
83/3
87/4
55/10

87/13
انحراف معیار
91/1
23/2
19/2
87/1
06/2
67/1
07/4
07/4
دامنه
8
8
8
8
8
7
20
18
حداقل
0
0
0
0
0
1
4
5
حداکثر
8
8
8
8
8
8
20
23

جدول 4-5- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون شیو? حل مسأله

درماندگی
مهارگری
خلاقیت
اعتماد
اجتناب
روی آورد
سبک سازنده
سبک غیر سازنده
میانگین
5/3
75/3
02/5
31/3
67/2
48/5
13/82
92/9
انحراف معیار
84/1
99/1
19/2
99/1
50/1
58/1
52/4
96/3
دامنه
8
8
8
8
6
7
18
17
حداقل
0
0
0
0
0
1
5
1
حداکثر
8
8
8
8
6
8
23
18

مقایسه نمرات آزمودنی ها نشان می دهد که میانگین نمرات آزمودنی ها در سبک سازنده حل مسأله از 55/10 در پیش آزمون ،به 82/13 در سبک غیر سازنده حل مسأله از 87/13 در پیش آزمون به 92/9 در پس آزمون کاهش یافته است.

– میانگین ، انحراف استاندارد، دامنه ، حداقل و حداکثر نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه جرأت مندی جرابک در جدول 4-6 و در پس آزمون این مقیاس در جدول 4-7 نشان داده شده است.

جدول 4-6 نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک
میانگین نمرات
05/92
انحراف استاندارد نمرات
93/19
دامنه نمرات
81
حداقل نمرات
57
حداکثر نمرات
138

جدول 4-7- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک
میانگین نمرات
55/101
انحراف استاندارد نمرات
47/19
دامنه نمرات
77
حداقل نمرات
66
حداکثر نمرات
143

میانگین نمرات آزمودنی ها از 05/92 در پیش آزمون مقیاس ، به نمره 55/101 در پس آزمون مقیاس جرأتمندی افزایش یافته است.

-میانگین ، انحراف معیار ، دامنه، حداقل وحداکثر نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه حل تعارض رحیم در جدول 4-8 و نمرات پس آزمون در جدول 4-9 ارائه شده است.

جدول 4-8- نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه حل تعارض رحیم

حل تعارض سازنده
حل تعارض غیر سازنده
میانگین نمرات
18/45
53/38
انحراف معیار نمرات
96/9
32/5
دامنه نمرات
44
25
حداقل نمرات
20
28
حداکثر نمرات
64
53

جدول 4-9- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون پرسشنامه حل تعارض رحیم

حل تعارض سازنده
حل تعارض غیر سازنده
میانگین نمرات
97/46
3/34
انحراف معیار نمرات
1/7
71/5
دامنه نمرات
33
23
حداقل نمرات
27
26
حداکثر نمرات
60
49

مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در پرسشنامه حل تعارض نشان می دهد که میانگین نمرات آزمودنی ها در شیوه حل تعارض سازنده از 18/45 در پیش آزمون ، به 97/46 در پس آزمون افزایش یافته و در شیوه حل تعارض غیر سازنده ، میانگین نمرات از 53/38 در پیش آزمون به 3/34 در پس آزمون تنزل یافته است.

ب) آمار استنباطی
مشاهده داده های توصیفی این پژوهش حاکی از تفاوت نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون و پس آزمون است. اما برای اثبات معنا دار بودن این تفاوت ها ، می بایست از روش های تحلیل آماری و یا آمار استنباطی بهره جست. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها در این پژوهش تحلیل کواریانس یک طرفه ANCOVA ( برای فرضیه های 1 تا 4) و روش t گروه های مستقل (برای فرضیه 5) در نرم افزار SPSS می باشد.

فرضیه 1: آموزش مهارت های ارتباطی در سلامت روانشناختی افراد مؤثر است.
برای آزمون این فرضیه از روش کواریانس استفاده شده که نتایج آن در جدول شماره 4-10 ارائه شده است.

جدول 4-10 نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه ؛ متغیر وابسته : سلامت روانی
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
معنا داری
مجذور اتا
سلامت روانی
31/1076
1
31/2076
63/80
000/0
56/0
گروه
32/91763
1
32/91763

خطا
92/64870
57
09/1138

چنانچه از جدول شماره 4-10 نشان می دهد ، مقدار F معنادار بوده و فرضیه تحقیق تایید می شود، بدین معنی که آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان سلامت روانشناختی افراد تأثیر قابل ملاحظه ای داشته و تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل معنا دار است . به عبارتی :
59/0= مجذور اتا , 001/0 P , 63/80=(57 و1)F

فرضیه 2: آموزش مهارت های ارتباطی در شیوه حل تعارض بین فردی افراد مؤثر است.

برای آزمون این فرض از روش آماری کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در دو بخش ، حل تعارض سازنده در جدول 4-11 و حل تعارض غیر سازنده در جدول 4-12 ارائه گردیده است.

الف)شیوه حل تعارض سازنده

جدول 4-11 نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛متغیر وابسته :شیوه حل تعارض سازنده
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
معنا داری
مجذور اتا
حل تعارض سالم
48/42
1
48/42
48/5
023/0
088/0
گروه
91/248
1
95/248

خطا
85/2590
57
45/45

همانگونه که جدول شمار
ه 4-11 نشان می دهد ،مقدار F نشان می دهد که تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از اجرای دوره آموزشی معنا دار است . بنا بر این فرضیه دوم این تحقیق نیز تایید می شود. به عبارتی :
088/0= مجذور اتا, 023/0 p , 48/5=(57/1)F

فرضیه 2:
ب)شیو? حل تعارض غیر سازنده
جدول 4-12 نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛متغیر وابسته : شیوه حل تعارض غیر سازنده
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
معنا داری
مجذور اتا
حل تعارض غیر سالم
96/15
1
96/15
52/52
000/0
480/0
گروه
09/914
1
09/914

خطا
04/992
57
41/17

میزان F مشاهده شده در جدول شماره 4-12 نشان می دهد که تفاوت از لحاظ آماری معنا دار است ، یعنی پس از آموزش ، تفاوت معنا داری در نمرات گروه آزمایش و گروه کنترل دیده می شود. بنابراین فرضیه دوم (ب) نیز از نظر آماری تایید می شود و می توان گفت که آموزش منجر به کاهش شیوه حل تعارض ناسالم در افراد می شود و یا به عبارتی :

48/0= مجذور اتا ,001/0p , 52/52=(57/1)F

فرضیه 3: آموزش مهارت های ارتباطی منجر به افزایش مهارت حل مسأله در بین افراد
می شود.
برای آزمون این فرض از روش کوواریانس استفاده شد.
الف-حل مسأله سازنده در جدول شماره 4-13

الف)حل مسأله سازنده
جدول شماره 4-13 نتایج تحلیل کواریانس یکطرفه؛ متغیر وابسته : حل مسأله سازنده
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
معنا داری
مجذور اتا
حل مساله سازنده
91/6
1
91/6
04/41
000/0
42/0
گروه
47/501
1
47/501

خطا
5/696
57
22/12

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 4-13 و میزان F مشاهده شده می توان چنین استنباط کرد که تفاوت بین گروه ها معنا دار است و آموزش مهارت های ارتباطی تاثیر معنا داری در بهبود مهارت حل مسأله دارد، بنا بر این فرضیه سوم تحقیق (الف)تایید می شود . به عبارت دیگر:

42/0= مجذور اتا , 001/0P , 04/41=(57/1)F

فرضیه 4:آموزش مهارت های ارتباطی منجر به افزایش میزان جرأت ورزی در افراد می شود.

برای تحلیل آماری این فرض از روش کوواریانس استفاده شد و نتایج این تحلیل در جدول 4-14 ارائه شده است.
جدول4-14 نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛ متغیر وابسته: جرأت ورزی
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
معنا داری
مجذور اتا
جرأت ورزی
65/2
1
65/2
49/58
000/0
51/0
گروه
80/10854
1
80/10854

خطا
19/10578
57
58/185