تشکیل دهند ] ۱[
نحوه ی تشکیل پیوند در کمپلکسها توسط لینوس پائولینگ۱ بسط داده شده به صورت نظریه پیوند والانس (VBT) 2 مربوط به پیوند فلز- لیگاند تکامل یافت. تا اینکه در سال ۱۹۵۰ نظریه مذکور به وسیله نظریه میدان لیگاند تکمیل گردید. این نظریه خود از نظریه میدان بلور نتیجه می شود . در نظریه میدان بلوراثر متقابل بین یون فلز و

Leave a Reply