دانلود پایان نامه

Ds هم ظاهر می شوند. ] ۵[

Crystal Field Theory1-
۲- H.Bette
۳- Van Vleck

شکل ۱-۱- شکافتگی پنج اوربیتال d اتم مرکزی در کمپلکسها با ساختارهای متفاوت

نظریه میدان بلور با تعریف پارامتر Dq تغییر سطوح انرزی اوربیتالهای dرا تعیین می

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع مشاهد، explicit، service، آ«