دانلود پایان نامه

کنند به صورت مواد معدنی بلورین ویا مواد بی شکل به عنوان مواد ساختمانی در بسیاری از موجودات زنده نیز اهمیت دارند ] ۸[.

۱-۱- پیوند در کمپلکسهای معدنی:
مطالعات ورنر و سایر دانشمندان به این فکر منتهی شد که لیگاندها گروههائی هستند که می توانند به نحوی به یونهای فلز یا پذیرنده های دیگر، زوج الکترون داده و از این طریق پیوند

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع HPLC، (۳۲).، برخوردارند،، صنعت،