ارائه شد. بر اساس این نظریه بر همکنش بین لیگاندها و یون فلز از نوع الکترواستاتیک است. اوربیتالهای d در خارج از میدان لیگاند به صورت همتراز قرار دارند اما زمانی که لیگاندها در راستای محورها به فلز نزدیک می شوند در اثر نزدیکی بار لیگاندها به اوربیتالهای d این اوربیتالها شکافته شده و انرژی برخی افزایش یافته (eg) و انرژی برخی نیز

Leave a Reply