کاربران حق عضویت۵ دریافت کرد، کاربران به فکر استفاده از سایت‌های مشابه با خدمات رایگان افتادند. تمایل کاربران به استفاده از شبکه‌های اجتماعی رایگان با امکانات مورد نظر، باعث ایجاد رقابت شدیدی در شبکه‌های اجتماعی به هدف جلب رضایتمندی کاربران شد.[۲]
با توجه به مدت زمانی که کاربران برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی صرف می کنند،

Leave a Reply