دانلود پایان نامه

سازمان بین المللی کار به صورت زیر معرفی شده است:
-۱ سهولت ورود به آن
-۲ اتکاء آن به منابع داخلی
-۳ خانوادگی بودن مالکیت کارگاه
-۴ کوچک و محدود بودن فعالیت ها
-۵ کاربر بودن روش های تولید و تکنولوژی مورد استفاده(علافر،۱۳۷۹)
اما کیت هارت فعالیت های دو بخش رسمی و غیررسمی را به صورت زیر تقسیم بندی نموده است.
انفراد های کسب

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد FTIR، ازپلی، (۴-۳)تصویر، (۴-۲)تصویر