بازار، بازرگانان کوچک، دست فروشان،باربران، دلال ها و …
-۴ خدمات دیگر مانند نوازندگی، رخت شویی، واکسی، آرایش گری، نخاله بری شبانه و …
-۵ پرداخت های انتقالی بخش خصوصی نظیر هدایا، گدایی و …
ج)راه های کسب درآمد غیررسمی به صورت نامشروع و غیرقانونی
-۱ جیب بری، خرید اموال مسروقه، رباخواری، شرخری، موادمخدر، روسپی گری،
رشوه

Leave a Reply