حال هشدار های غلط و پاسخ‌های تصادفی بیشتری داشتند. با اینکه وظایف همگی کوتاه مدت بودند؛ میزان توجه در آنها کاهش یافت، کارایی با افزایش سن در آنها بهبود یافت، ولی حتی در کودکان ۶۰ ماهه مشکل در کنترل و مهار پاسخهای تصادفی داشتند (۱۵).
نقد پژوهش: این مطالعه به بررسی کمی و کیفی اختلالات توجه به صورت چندمرحله ای در کودکان با سابقه

Leave a Reply