دانلود پایان نامه

تعیین کارکرد کودکان سنین مدرسه ای که شدیداً پره ترم به دنیا آمده بودند، ترتیب دادند. در این مطالعه ۴۰ کودک ۶ تا ۱۲ ساله که قبل از هفته ۳۲ بارداری به دنیا آمده بودند و ۴۱ کودکی که در هنگام تولد ترم بوده اند، از نظر ضریب هوشی، کارکرد اجرایی، و توجه (مداوم و انتخابی) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیزها نشان داد که کودکان پره ترم

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه باشد.تصحیح، (OSC)، ، متغییره