نمرات کمتری نسبت به کودکان ترم در زمینه های کارکرد اجرایی و توجهی داشتند. گروه پره ترم نمرات ضریب هوشی در حدود پایین گستره نرمال داشتند. محققان نتیجه گرفتند که کودکان پره ترم، مشکلات خفیف در زمینه کارکردهای اجرایی و توجهی دارند (۵۰).
نقد پژوهش: این پژوهش به بررسی پیامد تولد پیش از موعد بر ضریب هوشی، کارکرد اجرایی و توجه مداوم و

Leave a Reply