اجتماعی-اقتصادی) را وارد مطالعه کرده است. نوع مطالعه که همگروهی آینده نگر می باشد نیز بر قدرت مطالعه افزوده است. مطالعه به این نتیجه رسیده که حتی در حضور عوامل مداخله گر احتمالی، اصلی ترین نقش را میزان نارسی نوزاد ایفا می کند. این مطالعه به صورت ملی در کشور سوئد انجام شده و همین امر می تواند یکی از محدودیت های بالقوه مطالعه برای

Leave a Reply