دانلود پایان نامه

بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان و وزن کم هنگام تولد پرداخته است. حجم نمونه مناسب و بررسی به صورت همگروهی آینده نگر از مزایای این تحقیق بوده و وارد نکردن عوامل مداخله گر احتمالی مثل وضعیت تحصیلات مادر و عوامل وابسته به محیط از محدودیت های مطالعه است.
۴. بایلس۹ و همکاران در سال ۲۰۰۶ در کشور انگلیس، مطالعه ای مقطعی با هدف

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهسرب،، می‎شناختند، خواری، الایام