اکثر داده ها و ستاده ها ، غالباً درک و تشخیص راههای انجام و عرضه خدمات آسان نیست . کلمه خدمت وسعت و تنوع معانی وسیعی دارد و این ویژگی به ابهام زیادی در مفهوم آن در متون مدیریتی منتهی شده است. (حسینی ، قادری ۱۳۸۹)

بسته خدمات
بسته خدمات ( service package ) عبارت است از مجموعه ای از کالاها و خدمات که در یک محیط عرضه و ارائه می

Leave a Reply