دانلود پایان نامه

آسیبهای سیستم عصبی مرکزی، جنسیت و آموزش های مادر در خصوص ظرفیتهای توجهی شامل زمان پاسخ، عملکرد مداوم و انجام وظایف توسط کودک در ۴۲، ۵۱ و ۶۰ ماهگی (تعداد افراد ۲۷۱) بررسی شد. نوزادان زیر ۱۵۰۰ گرم نتایج نامناسب تری را به نسبت نوزادان بالای ۲۵۰۰ گرم در تست افتراقی نشان دادند. پسران نسبت به دختران زمان پاسخ گویی سریع تر ولی در عین

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های رابط‌های، سیستم‌هایی، کاربری،پیاده، تعامل،