پس از تنظیم موتور آن و رسیدن فوری آتش نشانان به محل حادثه اشاره کرد.
۴- خدمات پنهان ( implicit service ) . مزایای غیر مادی و روانی هستند که مشتری تنها به شکلی مبهم آنها را احساس می کند . از جمله این نوع خدمات می توان به خصوصی و محرمانه بودن یک دفتر اعطای وام یا به تعمیر بدون دغدغه اتومبیل اشاره کرد.

مشتری تمام این ویژگی ها را

Leave a Reply