عمده لیموترش ها می باشند. لمون ها در مقایسه با لایم ها از نظر اندازه بزرگتر، میزان اسیدیته کمتر و معمولا پوستی زرد رنگ و شکلی بیضوی دارند. لایم ها دارای انواع ریز و درشت بوده و مهمترین نوع آن که در ایران کشت می شود، لایم مکزیکی (Mexican lime) می باشد (Fotoohi, 1998).

۱- ۴- ۱- طبقه بندی گیاه لیمو
بر اساس مطالعات طبقه بندی

Leave a Reply