جنوب کشور از گذشته های دور به صورت بذری بوده و علاوه بر کاشت نهال بذری جهت تولید میوه، از نهال های لیمو به عنوان پایه جهت تولید سایر ارقام پیوندی مرکبات نیز استفاده می شود. طولانی بودن دوره نونهالی، خاردار بودن، تفرق صفات و عدم یکنواختی درصدی از نهال ها، از مشکلات موجود در باغ های لیمو است.
۱- ۴- ۳- مواد مؤثر موجود در

Leave a Reply