دانلود پایان نامه

گراد (۲۵۵ درجه کلوین) می بود در حالیکه هم اکنون میانگین دمای سطح زمین ۱۵ درجه سانتی گراد است. این اختلاف به علت عملکرد تعدادی از ترکیبات گازی جو است که به گازهای گلخانه ای۲ معروفند و این حالت را اثر گلخانه ای جو گویند. این گازها که بر اثر عوامل طبیعی و همچنین فعالیت های انسانی ایجاد می شوند علاوه بر تاثیرات مختلف بر تابش خورشیدی،

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه →K=2، μ=۰.۳، α=۸۰، آمد: