دانلود پایان نامه

گازها در جو همانند قرن بیستم در سناریوی نخست باشد باعث کاهش میزان بارش و تشدید خشکسالی در مناطق جنوب ایران در ۶ماهه دوم سال گردیده و در صورتیکه تغییرات این گازها همانند سناریوی دوم تا ۲ برابر شدن غلظت در جو پیش رود باعث افزایش احتمال بارش و رخداد ترسالی در دو فصل پاییز و زمستان خواهد شد.

مقدمه

۱-۱- تعریف اقلیم
اقلیم۱

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان ۱۹۵۰، بلوراثر، پائولینگ۱، لینوس