دانلود پایان نامه

تغییرات اقلیمی پاسخ می دهد، بر همکنش اقیانوس به آرامی صورت می گیرد (سازمان برنامه ریزی و مدیریت، ۱۳۸۴).

۱-۳- اثر گلخانه ای و گرمایش جهانی
اجزاء جو زمین در ایجاد موازنه بین تابش ورودی و خروجی بسیار موثر بوده و در انتقال حرارت نقش اساسی دارند. اگر ترکیبات جو زمین وجود نمی داشت درجه حرارت متوسط سطح زمین حدود ۱۸- درجه سانتی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان لیگاندها، d، (eg)، اوربیتالها