موجود زنده به نحوه عملکرد آن وابسته است.
حذف سلول‌های آلوده به ویروس، حذف سلول‌هایی که بخش عمده DNA آنها آسیب دیده و بالاخره حذف برخی سلول‌های سیستم ایمنی که قوه تشخیص و تمییز بین آنتی ژن‌های خودی و غیرخودی را از دست داده‌اند (Autoreactive cells) همگی بوسیله مسیر فعال آپوپتوسیس انجام می‌شود [۳۱] .
در صورت خلل در فرآیندهای القاء

Leave a Reply