دانلود پایان نامه

غشا میتوکندری اثر گذاشته و باعث فعال شدن سیگنالهای مرگ میگردد.
* پروتئین Bcl2و Bcl-xl مانع عمل Bax و Bakمیشوند.
* Endonuclease G این پروتئاز مستقل از کاسپاز باعث قطعه قطعه کردن DNA میشود.
* Apoptosis inducing factor(AIF) که در بین دو غشا قرار دارد و نقش oxido reductase را ایفا میکند ولی به محض رها سازی از بین دو غشا وارد هسته

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی