دانلود پایان نامه

شده و فعال میشود.
* Cathapsin لیزوزومی باعث رها سازی AIF مستقل از مسیر Caspase میشود
بدون در نظر گرفتن اینکه فرآیند آپوپتوسیس چگونه و به چه طریقی القاء می‌شود، از نشانه‌های برجسته فرآیند آپوپتوسیس که در اغلب موارد مشابه است می توان از ازدیاد نفوذپذیری غشاء برونی میتوکندری، حرکت عرضی (Flip Flop) فسفاتیدیل سرین (PS) از نیمه

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد نمودار(۴-۵)، مختلف....................۶۸، مختلف...................................................................................................................................۶۷،