دانلود پایان نامه

را به خود جلب کرده است [۳۳] .
آپاپتوز به واسطه فعال شدن آنزیم‌هایی به نام کاسپاز بوجود می‌آید که باعث ایجاد تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی آپاپتوز می‌باشند.
جدول ۱-۳ : تفاوت‌های بیوشیمیایی و مورفولوژیک مرگ نکروتیک و آپوپتوتیک
مرگ نکروز
مرگ آپوپتوتیک

متمرکز
پخش
نحوه شیوع
متورم و بزرگتر
متراکم و کوچکتر
حجم

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درموردشخص ثالث، اشخاص ثالث، مواد مخدر