دانلود پایان نامه

سلول
دارای منفذ
بدون منفذ
غشای سلول
توده شده
فشرده و منقبض
کروماتین
اتفاقی
تنظیم شده
نحوه شروع
اتفاقی
نردبانی (Laddered)
الگوی شکست DNA
التهاب
فاگوسیتوز
واکنش بدن

از جمله عوامل القاء کننده آپوپتوسیس درون سلولی می‌توان از افزایش سطح گونه‌های فعال اکسیژنی (ROS) و کاهش سطح گلوتاتیون سلولی نام برد. افزایش سطح ROS

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانشخص ثالث، اشخاص ثالث، مواد مخدر