سلول به ویژه با آسیب به غشاء برونی میتوکندری و افزایش نفوذپذیری این ناحیه موجبات القاء فرآیند آپوپتوسیس را فراهم می‌کند، شکل (۱-۷). [۳۴ ، ۳۵] . در واقع مهمترین اندامک درگیر در آپاپتوز میتوکندری می باشد که در آن واکنشهای زیرصورت می گیرد:

* ازاد شدن Cyt C ودر نتیجه فعال نمودن کاسپازها
* آزاد شدن پروتئین Bax,Bak روی نفوذ پذیری

Leave a Reply