پایان نامه ارشد درباره
غزلیات حافظ، نقش اجتماعی، زبان عامیانه، اردشیر بابکان

پایان نامه ارشد درباره غزلیات حافظ، نقش اجتماعی، زبان عامیانه، اردشیر بابکان

دسامبر 24, 2018 0 By edame

………………………………………………………………………………………………………………..96
4ـ 2 تعریف لغوی فرهنگ …………………………………………………………………………………………..96
4ـ 3 تعریف اصطلاحی فرهنگ …………………………………………………………………………………..96
4ـ 4 ضرورت جامعه شناسی فرهنگ …………………………………………………………………………97
4ـ 5 حافظ شیرازی و هویت فرهنگی ………………………………………………………………………..98
4ـ 6 بازتاب ویژگیهای فرهنگی در غزلهای حافظ ……………………………………………….99
4ـ 7 آشنایی حافظ با چند هنر ……………………………………………………………………………….101
4 ـ 8 ادبیات عامیانه چیست؟………………………………………………………………………………102
4ـ 9 فرهنگ شفاهی ) ادبیات فولکلور ) …………………………………………………………….102
4ـ 9 ـ 1 زبان عامیانه در غزلیات حافظ …………………………………………………………….103
4ـ 9 ـ 2 استفاده از الفاظ شکسته در غزل حافظ ……………………………………………..105
4ـ 9 ـ 2 ـ 1پاش به جای پایش …………………………………………………………………………105
4ـ 9 ـ 2 ـ 2 چل به جای چهل ………………………………………………………………………….105
4ـ 9 ـ 2 ـ 3 چار به جای چهار ………………………………………………………………………….105
4ـ 9 ـ 2 ـ 4 شنفت به جای بشنود و شنید ……………………………………………………..106
4ـ 9 ـ 2 ـ 5 دواش به جای دوایش …………………………………………………………………..106
4ـ 10 استفاده از لهجۀ شیرازی …………………………………………………………………………..107
4ـ 11ضرب المثل ……………………………………………………………………………………………….107
4ـ 12 ـ 1 باورها، اعتقادات رسوم و آیینها ……………………………………………………….111
4ـ 12 ـ 2 آیین و رسم و سنت  …………………………………………………………………………111
4ـ 12 ـ 3 جشنها و اعیاد …………………………………………………………………………………112
4ـ 12 ـ 4 نوروز ………………………………………………………………………………………………….112
4ـ 12 ـ 4 ـ 1پیشینۀ نوروز ………………………………………………………………………………114
4ـ 12 ـ 4 ـ 2 نوروز در هخامنشیان ………………………………………………………………….116
4ـ 12 ـ 4 ـ 2 بهاریه در سبک عراقی ……………………………………………………………….117
4ـ 12 ـ 4 ـ 2 میر نوروزی …………………………………………………………………………………119
4ـ 12 ـ 4 ـ 3 نوروز طبق تاریخ و تقویم جلالی ……………………………………………….120
4ـ 12 ـ 4 ـ 4 عیدی دادن در نوروز …………………………………………………………………120
4ـ 12 ـ 4 ـ 5 سیزده به در …………………………………………………………………………….120
4ـ 12 ـ 5روزه و رمضان ………………………………………………………………………………………….121
4ـ 12 ـ 5 ـ 1 تقاضای عفو در رمضان ……………………………………………………………………126
4 ـ 12 ـ 6 شب یلدا …………………………………………………………………………………………………127
4ـ 12 ـ 7 اسب و قبا فرستادن ……………………………………………………………………………….128
4 ـ 12 ـ 8 استخاره کردن……………………………………………………………………………………….128
4 ـ 12 ـ 9 اسفند در آتش کردن……………………………………………………………………………129
4 ـ 12 ـ 10 اسطوره و اساطیر در غزلیات حافظ ……………………………………………………129
4 ـ 12 ـ10 ـ 1 تعریف لغوی اسطوره …………………………………………………………………….130
4 ـ 12 ـ 10 ـ 2 تعریف اسطلاحی اسطوره ……………………………………………………………131
4 ـ 12 ـ 10 ـ 3 رویکردهای اسطوره ……………………………………………………………………131
4 ـ 12 ـ 10 ـ 4 سیمای اساطیر در دیوان حافظ ………………………………………………….131

4ـ 12 ـ 11افیون در شراب انداختن…………………………………………………………………………143
4 ـ 12 ـ 12انگشتری زنهار …………………………………………………………………………………….. 143
4 ـ 12ـ 13 بازیها ……………………………………………………………………………………………………144
4 ـ12ـ 13 ـ 1 چوگان …………………………………………………………………………………………….144
4 ـ 12 ـ 13 ـ1 ـ 2 چوگان در شعر فارسی ……………………………………………………………145
4 ـ 12 ـ 13 ـ 2 شطرنج ………………………………………………………………………………………..147
4 ـ 12 ـ 13 ـ 2 ـ 1 واژۀ شطرنج ……………………………………………………………………………147
4 ـ12 ـ 13 ـ 2 ـ 2 تاریخچه‌ی پیدایش شطرنج …………………………………………………….148
4 ـ 12 ـ 13 ـ 2 ـ 3 کارنامه‌ی اردشیر بابکان (اشکانیان) ……………………………………..148
4 ـ 12 ـ 13 ـ 3 نرد ………………………………………………………………………………………………….149
4 ـ 12 ـ 13ـ 3 ـ 1تاریخچۀ نرد …………………………………………………………………………………..150
4 ـ 12 ـ 13 ـ 3 ـ 2 داو ……………………………………………………………………………………………….150
4 ـ 12 ـ 13 ـ 4 لعبت بازی ………………………………………………………………………………………….150
4 ـ 12 ـ 14باورهای عامیانۀ طبی …………………………………………………………………………………152
4 ـ 12 ـ 14 ـ 1 دیوانگی ………………………………………………………………………………………………152
4 ـ 12 ـ 14 ـ 2 بر سر بیمار کمان کشیدن ………………………………………………………………..152
4 ـ 12 ـ 14 ـ 3 تریاک …………………………………………………………………………………………………153
4 ـ 12 ـ 14 ـ 4 خاصیت درمانی احجار …………………………….
..
………………………………………153
4 ـ 12 ـ 14 ـ 4 ـ 1 یاقوت و مفرح بودن آن ………………………………………………………………153
4 ـ 12 ـ 14 ـ 4 ـ 2توتیا ……………………………………………………………………………………………..154
4 ـ 12 ـ 14 ـ 4 ـ 3 کحلالجواهر ……………………………………………………………………………….154
4 ـ 12 ـ 14 ـ 4 ـ 4 شیشه ………………………………………………………………………………………….155
4 ـ 12 ـ 15 بزم دور………………………………………………………………………………………………………155
4 ـ 12 ـ 16 بوسه بر رخ مهتاب زدن………………………………………………………………………….. 156
4ـ 12 ـ 17 بیضه در کلاه داشتن ……………………………………………………………………………….. 156
4 ـ 12 ـ 18پای ماچان …………………………………………………………………………………………………156
4 ـ 12 ـ 19 پنج نوبت زدن…………………………………………………………………………………………. 157
4ـ 12 ـ 20 پری …………………………………………………………………………………………………………. 157
4 ـ 12 ـ 21 پوشاک و لباس …………………………………………………………………………………………157
4 ـ 12 ـ 21 ـ 1 نقش اجتماعی لباس …………………………………………………………………………158
4 ـ 12 ـ 21 ـ 2 قبای زر افشان …………………………………………………………………………………..160
4 ـ 12 ـ 21 ـ 3 کارکردهای فرهنگی و نقش اجتماعی لباس ………………………………….. 160
4 ـ 12 ـ 21 ـ 4 مراسم و آدابی که لباس بخشی از آن یا کامل کنندۀ آن بود ……………….161
4 ـ 12 ـ 21 ـ 5 عواطف انسانی و لباس …………………………………………………………………………..162
4 ـ 12 ـ 21 ـ 6 بیان حرمت لباس ………………………………………………………………………………….162
4 ـ 12 ـ 21 ـ 7 برای زیبایی و برازندگی ………………………………………………………………………. 163
4 ـ 12 ـ 21 ـ 8 نبرد با ریاکاران ………………………………………………………………………………………163
4 ـ 12 ـ 21 ـ 8 ـ 1 خرقه ……………………………………………………………………………………………….163
4 ـ 12 ـ 21 ـ 9 بیان جنس لباس ……………………………………………………………………………………164
4 ـ 12 ـ 21 ـ 9 ـ 1 کمرزرکش ………………………………………………………………………………………164
4 ـ 12 ـ 21 ـ 9 ـ 2 قصب ………………………………………………………………………………………………164
4 ـ 12 ـ 22 تخته بن