Posted on: دسامبر 24, 2018 Posted by: mitra2--javid Comments: 0

پایان نامه ارشد درباره غزلیات حافظ، نقش اجتماعی، زبان عامیانه، اردشیر بابکان

………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۴ـ ۲ تعریف لغوی فرهنگ …………………………………………………………………………………………..۹۶
۴ـ ۳ تعریف اصطلاحی فرهنگ …………………………………………………………………………………..۹۶
۴ـ ۴ ضرورت جامعه شناسی فرهنگ …………………………………………………………………………۹۷
۴ـ ۵ حافظ شیرازی و هویت فرهنگی ………………………………………………………………………..۹۸
۴ـ ۶ بازتاب ویژگیهای فرهنگی در غزلهای حافظ ……………………………………………….۹۹
۴ـ ۷ آشنایی حافظ با چند هنر ……………………………………………………………………………….۱۰۱
۴ ـ ۸ ادبیات عامیانه چیست؟………………………………………………………………………………۱۰۲
۴ـ ۹ فرهنگ شفاهی ) ادبیات فولکلور ) …………………………………………………………….۱۰۲
۴ـ ۹ ـ ۱ زبان عامیانه در غزلیات حافظ …………………………………………………………….۱۰۳
۴ـ ۹ ـ ۲ استفاده از الفاظ شکسته در غزل حافظ ……………………………………………..۱۰۵
۴ـ ۹ ـ ۲ ـ ۱پاش به جای پایش …………………………………………………………………………۱۰۵
۴ـ ۹ ـ ۲ ـ ۲ چل به جای چهل ………………………………………………………………………….۱۰۵
۴ـ ۹ ـ ۲ ـ ۳ چار به جای چهار ………………………………………………………………………….۱۰۵
۴ـ ۹ ـ ۲ ـ ۴ شنفت به جای بشنود و شنید ……………………………………………………..۱۰۶
۴ـ ۹ ـ ۲ ـ ۵ دواش به جای دوایش …………………………………………………………………..۱۰۶
۴ـ ۱۰ استفاده از لهجۀ شیرازی …………………………………………………………………………..۱۰۷
۴ـ ۱۱ضرب المثل ……………………………………………………………………………………………….۱۰۷
۴ـ ۱۲ ـ ۱ باورها، اعتقادات رسوم و آیینها ……………………………………………………….۱۱۱
۴ـ ۱۲ ـ ۲ آیین و رسم و سنت  …………………………………………………………………………۱۱۱
۴ـ ۱۲ ـ ۳ جشنها و اعیاد …………………………………………………………………………………۱۱۲
۴ـ ۱۲ ـ ۴ نوروز ………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
۴ـ ۱۲ ـ ۴ ـ ۱پیشینۀ نوروز ………………………………………………………………………………۱۱۴
۴ـ ۱۲ ـ ۴ ـ ۲ نوروز در هخامنشیان ………………………………………………………………….۱۱۶
۴ـ ۱۲ ـ ۴ ـ ۲ بهاریه در سبک عراقی ……………………………………………………………….۱۱۷
۴ـ ۱۲ ـ ۴ ـ ۲ میر نوروزی …………………………………………………………………………………۱۱۹
۴ـ ۱۲ ـ ۴ ـ ۳ نوروز طبق تاریخ و تقویم جلالی ……………………………………………….۱۲۰
۴ـ ۱۲ ـ ۴ ـ ۴ عیدی دادن در نوروز …………………………………………………………………۱۲۰
۴ـ ۱۲ ـ ۴ ـ ۵ سیزده به در …………………………………………………………………………….۱۲۰
۴ـ ۱۲ ـ ۵روزه و رمضان ………………………………………………………………………………………….۱۲۱
۴ـ ۱۲ ـ ۵ ـ ۱ تقاضای عفو در رمضان ……………………………………………………………………۱۲۶
۴ ـ ۱۲ ـ ۶ شب یلدا …………………………………………………………………………………………………۱۲۷
۴ـ ۱۲ ـ ۷ اسب و قبا فرستادن ……………………………………………………………………………….۱۲۸
۴ ـ ۱۲ ـ ۸ استخاره کردن……………………………………………………………………………………….۱۲۸
۴ ـ ۱۲ ـ ۹ اسفند در آتش کردن……………………………………………………………………………۱۲۹
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۰ اسطوره و اساطیر در غزلیات حافظ ……………………………………………………۱۲۹
۴ ـ ۱۲ ـ۱۰ ـ ۱ تعریف لغوی اسطوره …………………………………………………………………….۱۳۰
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۰ ـ ۲ تعریف اسطلاحی اسطوره ……………………………………………………………۱۳۱
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۰ ـ ۳ رویکردهای اسطوره ……………………………………………………………………۱۳۱
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۰ ـ ۴ سیمای اساطیر در دیوان حافظ ………………………………………………….۱۳۱

۴ـ ۱۲ ـ ۱۱افیون در شراب انداختن…………………………………………………………………………۱۴۳
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۲انگشتری زنهار …………………………………………………………………………………….. ۱۴۳
۴ ـ ۱۲ـ ۱۳ بازیها ……………………………………………………………………………………………………۱۴۴
۴ ـ۱۲ـ ۱۳ ـ ۱ چوگان …………………………………………………………………………………………….۱۴۴
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ۱ ـ ۲ چوگان در شعر فارسی ……………………………………………………………۱۴۵
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۲ شطرنج ………………………………………………………………………………………..۱۴۷
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۲ ـ ۱ واژۀ شطرنج ……………………………………………………………………………۱۴۷
۴ ـ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۲ ـ ۲ تاریخچه‌ی پیدایش شطرنج …………………………………………………….۱۴۸
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۲ ـ ۳ کارنامه‌ی اردشیر بابکان (اشکانیان) ……………………………………..۱۴۸
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۳ نرد ………………………………………………………………………………………………….۱۴۹
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ـ ۳ ـ ۱تاریخچۀ نرد …………………………………………………………………………………..۱۵۰
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۳ ـ ۲ داو ……………………………………………………………………………………………….۱۵۰
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۴ لعبت بازی ………………………………………………………………………………………….۱۵۰
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۴باورهای عامیانۀ طبی …………………………………………………………………………………۱۵۲
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۱ دیوانگی ………………………………………………………………………………………………۱۵۲
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۲ بر سر بیمار کمان کشیدن ………………………………………………………………..۱۵۲
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۳ تریاک …………………………………………………………………………………………………۱۵۳
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۴ خاصیت درمانی احجار …………………………….
..
………………………………………۱۵۳
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۴ ـ ۱ یاقوت و مفرح بودن آن ………………………………………………………………۱۵۳
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۴ ـ ۲توتیا ……………………………………………………………………………………………..۱۵۴
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۴ ـ ۳ کحلالجواهر ……………………………………………………………………………….۱۵۴
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۴ ـ ۴ شیشه ………………………………………………………………………………………….۱۵۵
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۵ بزم دور………………………………………………………………………………………………………۱۵۵
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۶ بوسه بر رخ مهتاب زدن………………………………………………………………………….. ۱۵۶
۴ـ ۱۲ ـ ۱۷ بیضه در کلاه داشتن ……………………………………………………………………………….. ۱۵۶
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۸پای ماچان …………………………………………………………………………………………………۱۵۶
۴ ـ ۱۲ ـ ۱۹ پنج نوبت زدن…………………………………………………………………………………………. ۱۵۷
۴ـ ۱۲ ـ ۲۰ پری …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷
۴ ـ ۱۲ ـ ۲۱ پوشاک و لباس …………………………………………………………………………………………۱۵۷
۴ ـ ۱۲ ـ ۲۱ ـ ۱ نقش اجتماعی لباس …………………………………………………………………………۱۵۸
۴ ـ ۱۲ ـ ۲۱ ـ ۲ قبای زر افشان …………………………………………………………………………………..۱۶۰
۴ ـ ۱۲ ـ ۲۱ ـ ۳ کارکردهای فرهنگی و نقش اجتماعی لباس ………………………………….. ۱۶۰
۴ ـ ۱۲ ـ ۲۱ ـ ۴ مراسم و آدابی که لباس بخشی از آن یا کامل کنندۀ آن بود ……………….۱۶۱
۴ ـ ۱۲ ـ ۲۱ ـ ۵ عواطف انسانی و لباس …………………………………………………………………………..۱۶۲
۴ ـ ۱۲ ـ ۲۱ ـ ۶ بیان حرمت لباس ………………………………………………………………………………….۱۶۲
۴ ـ ۱۲ ـ ۲۱ ـ ۷ برای زیبایی و برازندگی ………………………………………………………………………. ۱۶۳
۴ ـ ۱۲ ـ ۲۱ ـ ۸ نبرد با ریاکاران ………………………………………………………………………………………۱۶۳
۴ ـ ۱۲ ـ ۲۱ ـ ۸ ـ ۱ خرقه ……………………………………………………………………………………………….۱۶۳
۴ ـ ۱۲ ـ ۲۱ ـ ۹ بیان جنس لباس ……………………………………………………………………………………۱۶۴
۴ ـ ۱۲ ـ ۲۱ ـ ۹ ـ ۱ کمرزرکش ………………………………………………………………………………………۱۶۴
۴ ـ ۱۲ ـ ۲۱ ـ ۹ ـ ۲ قصب ………………………………………………………………………………………………۱۶۴
۴ ـ ۱۲ ـ ۲۲ تخته بن

Categories:

Leave a Comment