پایان نامه ارشد درباره غزلیات حافظ، عوامل محیطی، حیات اجتماعی، عوامل اجتماعی

……………………………………………………………………..211
4 ـ 12 ـ 66 ـ 7 قران ماه و مشتری ………………………………………………………………………. 212
4 ـ 12 ـ 66 ـ 8 چشمۀ خورشید …………………………………………………………………………… 214
4 ـ 12 ـ 66 ـ 9 رنگ فلک …………………………………………………………………………………………………215
4 ـ 12 ـ 67 معنای اخلاق ………………………………………………………………………………………………….216
4 ـ 13 اخلاق درغزلیات حافظ ………………………………………………………………………………………….. 216
4 ـ 13 ـ 1 چگونگی رابطه با سایر تمدن ها و فرهنگ ها …………………………………………………. 217
4 ـ 13 ـ 2 نصیحت گویی ………………………………………………………………………………………………….. 218
4 ـ 13 ـ 3دم غنیمت شمری ……………………………………………………………………………………………….218
4ـ 14 از دیگر نصایح حافظ ………………………………………………………………………………………………….221
4 ـ 14 ـ 1 دوراندیشی و سلامت جویی ……………………………………………………………………………….221
4 ـ 14 ـ 2 صبور بودن ………………………………………………………………………………………………………..221
4 ـ 14 ـ 3 و نهایت آرزو ……………………………………………………………………………………………………..221
4 ـ 14 ـ 4 امید داشتن ……………………………………………………………………………………………………….222
4 ـ 14 ـ 5 درویش نوازی ……………………………………………………………………………………………………222
4 ـ 14 ـ 6 ترک نزاع …………………………………………………………………………………………………………..222
4 ـ 14 ـ 7 طغیان گریزی ……………………………………………………………………………………………………222
4 ـ 14 ـ 8 اندوختن ذخیره …………………………………………………………………………………………………223
4 ـ 20 حافظ منادی صلح و مدارا ………………………………………………………………………………………223
4 ـ 20 ـ 1پرهیز از تکبر و غرور ………………………………………………………………………………………….224
4 ـ 20 ـ 2 آثار غرور و تکبر ……………………………………………………………………………………………….225
4 ـ 20 ـ 3 مناعت طبع ………………………………………………………………………………………………………227
4 ـ 20 ـ 4 ذم عیب جویان …………………………………………………………………………………………………227
4 ـ 20 ـ 5 نیکوکاری ………………………………………………………………………………………………………..229
4 ـ 20 ـ 6 دعا گویی ………………………………………………………………………………………………………..229
4 ـ 20 ـ 7 حسن خُلق ……………………………………………………………………………………………………….231
4 ـ 20 ـ 8 همکاری …………………………………………………………………………………………………………….231
4 ـ 20 ـ 9 نخوردن غم روزی ……………………………………………………………………………………………..231
4 ـ 20 ـ 10 دوری از حرص ……………………………………………………………………………………………….231
4 ـ 20 ــ 11 توکل به خدا …………………………………………………………………………………………………231
4 ـ0 2 ـ 12 رازداری …………………………………………………………………………………………………………..232
4 ـ 20 ـ 13 نرمخویی …………………………………………………………………………………………………………232
4 ـ 20 ـ 14 پرهیز از مردم آزاری ……………………………………………………………………………………….232
4 ـ20 ـ 15 دعوت به صراط مستقیم ………………………………………………………………………………….233
4 ـ 20 ـ 16 نرنجیدن از سرزنش مدعیان …………………………………………………………………………..238
4ـ 20 ـ 17سعادت در غزل حافظ …………………………………………………………………………………….. 239
4 ـ 18 نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………………..241
فصل پنجم نقش عوامل محیطی در غزلیات حافظ
5 ـ 1 تأثیر عوامل عوامل محیطی بر رفتار ………………………………………………………………………. 247
5 ـ 2 نظریۀ رفتار در محیط ……………………………………………………………………………………………….247
5 ـ 3 تأثیر محیط بر رفتار از دیدگاه قرآن ……………………………………………………………………… 248
5 ـ 4 موضعگیریهای نظری در رابطه با تأثیر محیط بر رفتار ………………………………………… 249
5 ـ 5 محیط اجتماعى ……………………………………………………………………………………………………….. 249
5 ـ 6 محیط جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………. 250
5 ـ 7 فضاهای مضمون ساز ……………………………………………………………………………………………….. 250
5 ـ 8 طبیعت در غزل حافظ ……………………………………………………………………………………………… 250
5 ـ 8 ـ 1 طبیعت شیراز …………………………………………………………………………………………………… 251
5 ـ 8 ـ 2 هدف حافظ از بهکارگیری عوامل طبیعی ………………………………………………………… 253
5 ـ 8 ـ 2 ـ 1 توصیف معشوق ………………………………………………………………………………………….. 253
5 ـ 8 ـ 2 ـ 2 هنجار شکنی در بعد زمان …………………………………………………………………………..254
5 ـ 8 ـ 2 ـ 3بیان ناپایداری دنیا ……………………………………………………………………………………….. 255
5 ـ 8 ـ 3 دیگر مناظر طبیعی در غزلیات حافظ ……………………………………………………………. 257
5 ـ 8 ـ 3 ـ 1 بوستان ……………………………………………………………………………………………………..
……257
5 ـ 8 ـ 3 ـ 2 چمن ……………………………………………………………………………………………………………..258
5 ـ 8 ـ 4 تغییرات فصل ها در غزلیات حافظ ……………………………………………………………………..258
5 ـ 8 ـ 4 ـ 1 بهار ………………………………………………………………………………………………………………. 258
5 ـ 8 ـ 4 ـ 2 پاییز ……………………………………………………………………………………………………………….259
5 ـ 8 ـ 4 ـ 3 زمستان ………………………………………………………………………………………………………… 259
5 ـ 9 اصطلاحات معماری در اشعار حافظ ………………………………………………………………………….. 260
5 ـ 10 هدف حافظ از بهکارگیری واژههای معماری ……………………………………………………………261
5 ـ 9 ـ 1 برای وصف معشوق ……………………………………………………………………………………………… 261
5 ـ 9 ـ 2 برای بیان مفاسد جامعه ……………………………………………………………………………………. 261
5 ـ 9ـ 3 بیان عظمت عشق ………………………………………………………………………………………………… 262
فصل ششم نتیجه و ارائه ی پیشنهاد
6 ـ 1 نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 265
6 ـ 2 ارائهی پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………266
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 268

فصل اوّل
کلیّات تحقیق

1 ـ 1مقدمه
عوامل اجتماعی و نیز شرایط و موقعیتهای اجتماعی تأثیر بسزایی در شکلگیری ادبیات دارد، کاوشهای جامعه شناختی این تأثیرات را به خوبی نشان میدهند، به عبارتی جامعه مقوله ای جدا از افراد نیست و در حقیقت این افراد هستند که جامعه را تشکیل داده اند، بنابراین تأثیر جوامع درآثار هنرمندان، کاملاًمشخص است.
ادبیات، رابطۀ خود را با اجتماع گاه به صورت آشکار و گاه به صورت پنهان بیان میکند. حتی زمانی که نویسنده قصد پرداختن به مسائل اجتماعی را ندارد، متن، به سبب شبکۀ پیچیدۀ دلالت هایش با حیات اجتماعی ارتباط مییابد.
همانگونه که میدانیم نویسنده یا شاعر به عنوان یک فرد تحت تأثیر شرایط اجتماعی فرهنگی و محیطی و آرمانهای جامعۀ خود قرار گرفته و آثارش تجلی نمودهای فرهنگی و اجتماعی است، از این روست که برخی آثار ادبی را به سنگواره تشبیه میکنند و میگویند همانگونه که سنگ واره نقش و اثر جاندار را در بر دارد اثر ادبی هم تصویری از نویسنده و دوران زندگی او را نشان

mitra2--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

پایان نامه ارشد درباره ادبیات فارسی، تاریخ ادبیات، فرهنگ اسلامی، تاریخ ادبیات فارسی

د دی ۳ , ۱۳۹۷
پرداخت ودر علم به مقامی والا و رفیع رسید و به شهادت محمد گلندام که معاصر حافظ بود در علم وادب ودواوین عرب به مرحله کمال و نهایت تبحّر و استادی رسید. خواجه در دوران جوانی بر تمام علوم مذهبی و ادبی روزگار خود تسلط یافت و هنوز دهه بیست […]