سیتوزولی (C-Face) به نیمه خارج سلولی (E-Face) غشاء و تراکم و قطعه قطعه شدن کروماتین نام برد [۳۵] .

شکل (۱-۷): آپاپتوزیس یک مرگ سلولی برنامه ریزی شده است که به صورت ژنتیکی تنظیم می شود ومی تواند تحت تثیر برخی ازفاکتورها مانند مواداکسیدان،اشعه های یونیزان و…تغییر یابد.این فاکتورها ممکن است باایجاد جهش درانکوژنهای

Leave a Reply