پایان نامه ارشد درباره
انحراف معیار، تحلیل داده، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس

پایان نامه ارشد درباره انحراف معیار، تحلیل داده، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس

دسامبر 24, 2018 0 By edame

همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی وی کرامر و آزمون تحلیل واریانس یک راهه بهره گرفته خواهد شد.
1- آزمون همبستگی پیرسون برای بدست آوردن میزان همبستگی بین متغیرهای سن و انگیزههای تماشای ماهواره
2- آزمون همبستگی وی کرامر برای بدست آوردن میزان همبستگی بین وضعیت تاهل با انگیزههای تماشای ماهواره
3- آزمون مقایسه میانگین تحلیل واریانس یک راهه که در آن متغیر مستقل «طبقه اقتصادی» و متغیرهای وابسته «انگیزه آموزشی»، «انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی»، «انگیزه کسب پرستیژ اجتماعی» و «انگیزه فرار از واقعیات روزمره» میباشند.
همچنین به منظور تحلیل دادههای کیفی بدست آمده از مصاحبههای ساخت نیافته ابتدا اضهارنظرهای مصاحبه شوندگان توصیف میشود و سپس در مقولههای کلیتر کدگذاری شده و در ادامه بر اساس نظریه برآمده از دادههای گردآوری شده از مصاحبه تفسیر خواهند شد.
منظور از کدگذاری عبارت است از عملیاتی که طی آن دادهها تجزیه، مفهومسازی و به شکل تازهای در کنار یکدیگر قرار داده میشوند (فلیک، 1387: 329). کدگذاری نظری روشی است برای تحلیل دادههایی که به منظور تدوین یک نظریه به روش نظریهپردازی دادهمحور گردآوری شدهاند. این روش را راگلیرز و اشتراوس (1967) مطرح کردند. در این روش، شیوههای مختلفی برای تفسیر متن مورد نظر استفاده میشود که شامل «کدگذاری باز»، «کدگذاری محوری» و «کدگذاری گزینشی» میشود. معمولا فرایند تفسیر در این روش با کدگذاری باز آغاز و با نزدیک شدن به مراحل پایانی فرایند تحلیل کدگذاری گزینشی بیشتر مطرح میشود؛ با این حال نباید این روشها را به کلی متمایز با یکدیگر یا مراحلی به لحاظ زمانی مجزا در فرایند تفسیر به شمار آورد (فلیک، 1387: 329). فرایند کدگذاری [نظری] از دادهها آغاز میشود و طی فرایند انتزاع به تدوین نظریه منتهی میشود (فلیک، 1387: 330).

نمودار 3-1: مدل مفهومی پژوهش (بخش کمی)

فصل چهارم

بررسی یافتههای پژوهش

4-1-مقدمه
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش حاضر مبتنی بر دو بخش میباشد که در بخش اول دادههای استخراج شده از پرسشنامه با استفاده از نرمافزار (SPSS) تجزیه و تحلیل خواهد شد. فنون مورد استفاده برای این کار در بخش آمار توصیفی شامل میانگین، میانه، مد و انحراف معیار خواهد بود. همچنین در بخش آمار استنباطی از فنون آماری شامل همبستگی پیرسون، آزمون وی کرامر و آزمون تحلیل واریانس بهره گرفته خواهد شد.
در بخش دوم پژوهش نیز که شامل سوالات پژوهش است؛ اطلاعات به دست آمده از مصاحبهها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد، به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبهها از روش کدگذاری بهره گرفته شد. به این ترتیب که کدهای نهایی بدست آمده در جریان مصاحبهها به همراه نمونهای از اظهار نظرهای افراد مصاحبه شونده آورده میشود. البته در ارائه اظهار نظرهای مصاحبه شوندگان، بر طبق اصول حرفهای اخلاق پژوهشی از آوردن اسامی به شکل حقیقی افراد خودداری شده و از اسامی مستعار استفاده شده است.

4-2-یافتههای کمی پژوهش
4-2-1-آمار توصیفی
در زیر اطلاعات بدست آمده از اطلاعات عمومی افرادی که پرسشنامه به آنها داده شد به همراه نموداری از این اطلاعات ارائه میشود. جداول و نمودارهای زیر دربردارنده سن، میزان درآمد، میزان تحصیلات و وضعیت تاهل افراد میباشد.

4-2-1-1-درآمد و سن افراد
میانگین و انحراف معیار درآمد و سن
در جدول و نمودار زیر میانگین و انحراف معیار درآمد و سن افراد ارائه شده است.
جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار میزان درآمد و سن افراد

سن
میزان درآمد
میانگین
2.27
2.09
انحراف از میانگین
085/.
076/.
بزرگترین عدد
5
4
کوچکترین عدد
1
1
همانطور که جدول بالا نشان میدهد میانگین سن افراد در رگروه سنی (2.27) و انحراف از میانگین آن (085/.) میباشد. میانگین درآمد افراد نیز در گروههای درآمدی به میزان (2.09) و انحراف معیار آن، (076/.) میباشد.

سن افراد
در جدول و نمودار زیر اطلاعات مربوط به سن افراد ارائه شده است.
جدول 4-2: اطلاعات بدست آمده از سن افراد
سن
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
15- 19 سال
62
31.8
31.8
20- 24 سال
62
31.8
63.6
25- 29 سال
39
20
83.6
30- 34 سال
19
9.7
93.3
35 سال به بالا
13
6.7
100
جمع کل
195
100

همانطور که جدول بالا نشان میدهد، بیشترین فراوانی سن افراد مربوط به گروههای سنی (15- 19 سال) و (20- 24 سال) با فراوانی 62 (31.8/.) میباشد. در نمودار زیر سن افراد بر روی منحنی نمره استاندارد (Z) نمایش داده شده است.
نمودار 4-1: نمودار نمره استاندارد سن افراد