دانلود پایان نامه

(Necrosis) سلولی می‌نامند. در عوض مرگ برنامه ریزی شده سلول (programmed Cell death) یا مرگی که نتیجه فرآیندهای انتقال پیام (Signaling) است را اصطلاحاً آپوپتوسیس (Apoptosis) می‌نامند. واژه یونانی آپوپتوسیس به معنی ریزش برگ است [۳۰] . اگرچه این واژه در ذات خود دارای بار منفی است ولی آپوپتوسیس یکی از فرآیندهای مهم و حیاتی است که بقای

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانجبران خسارت، بهره بردار، حق تصرف