ویژگیهای افرادسهل‌انگار

ویژگیهای افرادسهل‌انگار

آگوست 13, 2018 Off By edame

ویژگیهای افرادسهلانگار:

سهل‌انگاران ویژگیهای زیادی دارند که در ذیل به برخی از ویژگیهای مهم آنها اشاره خواهد شد؛

خودکارآمدی پایین: یکی از ویژگیهای سهل‌انگاران این است که خودکارآمدی پایینی دارند؛ لذا، مشاوران و روانشناسان در مواجهه با چنین افرادی، باید به 3 باور اساسی زیر توجه کنند:

1- قادر به تنظیم رفتار مطالعه‌ای برای خود نیستند.

2- در فرایند مطالعه ناتوان هستند.

3- قادر به ارائه خوب یا اکتساب نتایج مناسب نیستند.

لازم بذکر است که هر 3 دسته از این باورها تا اندازه زیادی از انتظارهای خودکارآمدی پایین آنها سرچشمه می‌گیرد(به نقل از سواری، 1386).

‌‌اضطراب نوروتیکی: یکی از ویژگی‌های سهل‌انگاران این است که بیش از حد تحریک‌پذیرند، که این ویژگی به اضطراب آنان منجر می‌شود.

– فقدان هوشیاری وآگاهی: افراد سهل‌انگار به دلیل هوشیاری پایین از تحریک پایینی برخوردار هستنند، که این ویژگی به تکانشوری آنان منجر خواهد شد

ضعف درمدیریت زمان: بسیاری از پژوهشگران و صاحبنظران اهمال‌کاری را به‌عوامل متعددی از جمله ضعف در مدیریت زمان نسبت می‌دهند. با استناد به مصاحبه با تعدادی از افراد سهل‌انگار،اتلاف وقت برای امور غیرضروری و صرف حداقل وقت برای امور مهمـتر از ویژگی آنان به شمار می‌رود.

– ضعف درخودتنظیمی: به‌نظر می‌رسد که افراد سهل‌انگار بر رفتار خود نظارت کافی نداشته ویا خودتنظیمی در آنان ضعیف است و به همین جهت است که بایستی به آنها کمک کرد تا به نتظیم رفتار خود بپردازند. در همین رابطه، برخی از پژوهشگران معتقدند که اهمال‌کاری حاصل نقص در خودتنظیمی است. برخی دیگر(از جمله،استیل، 2007؛ کلاسن وهمکاران، 2009) عنوان داشته اند،اهمال‌کاری نتیجه شکست درخودتنظیمی می‌باشد.

انگیزه پیشرفت پایین: یکی از اولین پژوهشگرانی که اهمال‌کاری را از زاویه انگیزشی آن‌مورد بررسی قرار داد، لوم(1960) بود. وی عنوان داشت، سهل‌انگاران دارای سطوح پایینی از انگیزه پیشرفت و نیاز به پیشرفت هستند( به نقل از استیل، 2007)؛ به‌طوریکه، سهل‌انگاران به سختی برانگیخته می‌شوند؛ بنابراین، به احتمال بیشتری در مورد تکالیف تحصیلی و مطالعه برای امتحانات تا آخرین دقایق ممکن، اهمال‌کاری می‌کنند(تاکمن، 1998، به نقل از لی، 2005).

به‌طورکلی، افرادی که دچار اهمال‌کاری هستند، دارای ویژگی‌ها و نشانه هایی بدین شرح هستند:

1-‌رفتار وقت‌کشی وهدردادن وقت.

2-‌احساس غرق شدن در مسئولیتها.

3-‌انجام کارها با سرعت زیاد در آخرین دقایق.

4- خیالبافی و آرزو به جای انجام کارها .

5-‌نداشتن برنامه ریزی مداوم برای زندگی .

6-‌دادن شعارهایی که هیچگاه انجام نمی‌شود (فیاضی و کاوه، 1388).